Кофе – беш ауруудан дарман

Гарвардны экспертлери кофе беш ауруудан сакъланыргъа болушханын ачыкълагъандыла. Алагъа бир къарайыкъ.

 1. Бауурну циррозу.

- Алимле быллай сейир шартны эслегендиле: кофени  дайым ичген «ичкичилени» бауурларында цирроз ауруу иги да аз тюбейди, - дейди врач-генетик, «Атлас» биомедицина холдингни аналитика департаментини башчысы Дмитрий Никогосов. – Кофеин бауургъа ичги салгъан зарандан къорууланыргъа себеплик этеди.

Болсада бауурубузну сакълайбыз деп, кофени аракъы бла бирге ичерге ашыкъмагъыз - кофеин аны мыйыгъа эрлай жетдирип, кеф терк этдирликди. Аракъыны токсинлери жюрекни бла къан тамырланы къыйын ишлетедиле, аны ючюн жюрек терк-терк уруп тебирейди. Ол а приступха келтирирге боллукъду.

2. Альцгеймер эм Паркинсон ауруула.

Кофеин клеткалада бир-бир сигнал жолланы тыяды. Башхача айтханда, клеткалагъа баргъан энчи информацияла жолланы «жабадыла». Ол санда нерва системаны къартлыкъ бла келген аурууларын къозгъагъан сигналланы да.

3. Мерцательный аритмия.

Бу ауруу кофени сюйгенледе эм аз тюбейди. Алай адам аритмияны быллай тюрлюсюнден алгъадан  къыйнала эсе уа, кофени ичерге анга арталлыда жарамайды.

4. Диабет.

Кофе аш орунну тюбюндеги без азыкъ бла келген глюкозаны тюз хайырланырына себеплик этеди. Аны болушлугъу бла къанда бал тузну ёлчеми тюрленнгени безни  ишине уллу заран салмайды, алай бла диабетден аурууну тыяды.

5. Чархны къартайыуу.

Бюгюнлюкде алимлени кёбюсю къартлыкъ аурууду неда чархны системаларыны ишлеулеринде чыкъгъан бузукълукъду деген оюмда тохташадыла. Ала умут этгенлерича, аны багъаргъа, ол угъай, тыяргъа да боллукъду. Кофе да аны профилактикасыны бир тюрлюсюдю.

- Кофеин энчи сигнал жолну, тюз да калорияланы азайтханча, тыяды, илмуда аны аты «WNT-ды», - деп ангылатады Дмитрий Никогосов. – Ол а, кёп къоркъуулу аурууладан къоруулап, адамны ёмюрюн узакъ этеди.

 

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: