Патентлени – жангы жорукъла бла

Энчи предприниматель патент алырча, заявленияны жангы формада берирге керекди. Онбиринчи январьда кийирилген тюрлениулеге кёре, энди инсаннга анда къайда жашагъанын неда къайда тургъанын билдирирге кереклиси жокъду, дегендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясында.

Жангы жорукълагъа тийишлиликде  предприниматель заявленияны «Энчи кабинетге» (https://lkip2.nalog.ru/lk) кирип, электрон халда жарашдырып жиберсе, анга электрон патент берилликди. Алгъынча налог органлагъа барып, къагъыт документ алыргъа кереклиси жокъду.

Дагъыда РФ-ни Налог кодексини 26.5 бёлюмюнде айтылгъаныча, патентни энди айны къайсы кюнюнде сюйсе да жарашдырыргъа амал бериледи. Кесин да къаллай бир заманнга керек эсе да (эм азындан бир айгъа) аллай бирге. Аны себепли заявлениясында предприниматель аны болжалын да кёргюзтюрге керекди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: