Тиширыу предпринимательле тири къармашадыла

РФ-ни Федерал налог службасы къыралда  бир тиширыу предпринимательлени санын, ала не бла кюрешгенлерин тинтгенди. Гитче эмда орта бизнесни реестринде бюгюнлюкде 3,31 миллион предприятие барды, ол санда 1,33 миллиону – тиширыуланы иелигиндедиле. Кеслери иш къурагъанладан а 1,8 миллион адам барды да, андан 747 минги да аладыла. Ведомствода тергегенлерине кёре, экинчи тизмедеги тиширыула ишлеген хакъны ёлчеми 100 миллиард сомдан атлагъанды.

Жыл санларыны юсюнден айтханда, предприниматель тиширыуланы жети процентине 21 жыл толмагъанды, 42 проценти уа 21-35- жыллыкъладыла. Барындан да кёп – 46 процент – 35-60- жыллыкъ къауумду, къалгъан кесеги уа андан тамата тёлюдю. Бир-бир регионлада эр  кишиледен эсе ала кёпдюле. Сёз ючюн, предпринимательлени Бурятияда - 58,6, Курган областьда – 55,6, Забайкальск крайда – 55,1, Алтай Республикада – 54,6 проценти тиширыуладыла.

Ала бегирекда бу сфералада ишлерге сюедиле: маркетинг, реклама, фатарланы ортакъгъа бериу, чач къыркъыу, репетиторство, дизайн, юс кийимле тигиу. Алай автомашиналагъа эмда техникагъа ремонт этиуде, пассажирлени неда жюклени ташыуда, темирлени жарашдырыуда да тюберге боллукъду алагъа. Тергеулеге кёре, электрик, сантехник, компьютер мастер болуп ишлерге сюйгенлени саны да аз тюйюлдю. Барындан да кёп ахча уа программала жазыу, саулукъну юсюнден консультацияла бериу, проектле къурау, техника жумушлагъа къарау, бухгалтерия эмда къурулуш бла кюрешгенле ишлейдиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: