Регионда коронавирусну пандемиясына къажау жумушлагъа эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков коронавирус жукъгъан аурууну жангы толкъунуна хазырланыуну чегинде КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий эм КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Тюбешиуню чегинде коронавирус жукъгъан аурууну «омикрон»-штаммыны тири жайылып баргъаныны сылтауундан регионда коронавирусну пандемиясына къажау жумушла бла байламлы соруула сюзюлгендиле.

Белгиленнгенича, Къабарты-Малкъарда коронавирусдан ауругъанла аз бола баргъанына да къарамагъанлай, эпидемиология болум тынчайып къалырча тюйюлдю: жууукъ эки ыйыкъны ичинде ауругъанланы кёбейириклери сакъланады.

Озгъан орта кюн Оператив штабны жыйылыуунда республиканы Башчысы халкъгъа тестирование этиуню кёбейтиуге, амбулатор ызда багъылгъан саусузлагъа дарманла къыстырыкъны къураугъа, эпидемиология халны осалгъа бурулуу жаны бла сакъланнган болумларында адамлагъа болушурча медицина кадрланы хазырлаугъа жораланнган къауум буйрукъ бергенди.

Регионну таматасыны буйрукъларына кёре, дарманла эм тест-системала алыргъа республикалы бюджетден 53 миллион сомдан артыкъ бёлюннгенди. РФ-ни Минздравыны ахыргъы эсгертиулерине кёре, коронавируслары болгъан амбулатор саусузлагъа деп алыннган препаратланы жерлерине жетдириу иш башланнганды, ол санда коронавирусну болгъанын алгъадан ачыкъ этген 90 мингден артыкъ тест наборланы да.

Поликлиникалада бла госпитальлада медицина болушлукъ тапдырыу ишге къошулурча республиканы медицина факультетини бла колледжлерини ординаторлары эм студентлери чакъырыллыкъдыла.  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну направлениясы бла федерал медицина вузлагъа жиберилген ординаторла бла студентле коронавирусну жайылгъан кезиуюнде республикагъа къайтырча иш жалчытылынады.

Терк болушлукъ тапдыргъан службаны бёлюмлерини эм ара район больницалада бла поликлиникалада участковый службаланы машиналарыны автопаркларыны инвентаризациясы бардырылады. Жангы коронавирус жукъгъан аурууну диагностикасын этген эм бакъгъан амбулатор араланы саны кёбейирикди, алада врачдан консультация алыргъа эм тестированияны ётерге боллукъду. КъМР-ни коронавирус жаны бла колл-арасы кючлендириледи, ары бирлешдирилген 122 номер бла сёлеширге онг барды.   

Поделиться: