Къоркъуусузлукъгъа - аслам эс

Белгилисича, Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе  болумгъа  кёз-къулакъ болгъанлай  турадыла. Бу кюнледе тийишли ишле былтыр ишлеп башлагъан «Чегем-Агро» теплица комплексни биринчи кесегинде да барадыла.   Ведомствода айтханларыча, бу мадар  заранлы къурт-къумурсхала жайылып башланнганларын заманында ачыкълар хыйсап бла этиледи.

Алай бла теплицаны ичинде энчи къапханла салынадыла. Алагъа бадыражанланы, гюллени, башха тюрлю битимлени ёсюмлерин тыйгъан къурт-къумурсхала жабышып тюшедиле. Битеу да аллай   тёрт жюзден аслам къапхан орнатылгъанды.

Эсге сала айтсакъ:  бусагъатда «Чегем-Агрону» биринчи кесеги 37,6 гектарны алады. Анга 9 миллиард сомдан аслам инвестиция этилгенди. Мында томатладан бир жылгъа 20 минг тоннагъа дери  ёсдюрюллюкдю. Келир заманда теплица 100 гектарда орналлыкъды. Аны къурулушуна 24,5 миллиард сом бёлюнюрюкдю. Тахта кёгетледен бир жылгъа 50 минг тоннадан аслам жыйыллыкъды. Андан сора да, проектге кёре 1226 ишчи жер къураргъа эм бир жылгъа 593 миллион сом налог тёлерге белгиленеди.

Поделиться: