Этден иги кесек сатылгъанды

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда жылны биринчи кварталында  этден (союлмагъан ауурлукъда) эл мюлклени барысында да 24,2 минг тонна сатылгъанды. Ол,  былтыр бу заманы  бла тенглешдиргенде,  4,5 процентге кёпдю.

 Ол санда  элли фермер мюлкле бла энчи предпринимательле уа 6,4 минг тонна бергендиле, башхача айтханда,  26,3 процентге аслам. Аны бла бирге энчи ишлеге  да 7,8 минг тонна жетеди. Мында 32,1 процент ёсюм эсленеди.

Поделиться: