«Окъуучуларым жетишимли, хар не жаны бла да айныгъан инсанла болур ючюн, кючюмю аярыкъ тюйюлме»

Былтыр республикабызда биринчи кере «Къабарты-Малкъарны ёхтемлиги» деген ат бла эришиу бардырылгъанды. Аны Жаш тёлюню ассоциациясы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону болушлугъу бла регионну эм къыралны айныууна къошумчулукъ этген жаш адамланы ачыкълау эм алагъа себеплик этиу мурат бла къурагъанды. Эришиу он бёлюмде ётдюрюлгенди, анга 18-30-жыллыкъ жаш адамла къатышхандыла, аланы араларында сайлагъан усталыкъларында жетишимли инсанла, предпринимательле, биригиуледе алчыла, волонтёрла, спортчула да болгъандыла. Анда «Усталыгъында эм иги» бёлюмде интернетде къол кётюрюуню юсю бла айырмалыгъа Эфедиланы Зульфия – Кёнделенни Энейланы Тимурну атын жюрютген орта школну къошакъ билим бериу жаны бла устазы – сайланнганды. 

Зульфия Муслимовна Кёнделенде туугъанды, ариу тау элде ёсе, гитчелигинден да тёгерекде дунияны, жаныуарланы бла битимлени юслеринден кёп билирге излегенди, анга хар не да сейир кёрюннгенди. Доттуланы Ахматны атын жюрютген мектепде окъугъанды, бютюнда уа биологияны сюйгенди, табийгъатда хар не къалай къуралгъанын тинтирге итиннгенди. Дагъыда сурат ишлеуню, музыканы бла адабиятны жаратханды – ала аны тин жаны бла айнытхандыла. Усталыкъ билим а Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Ветеринар медицина» жаны бла алгъанды. Болсада, вузну бошагъанлай а устазлыкъ  бла кюреширге сюйгенди. «Жюрегим чыгъармачылыкъгъа бегирек тартханды, анга сылтаула да аз тюйюл эдиле: илхам, чыгъармачылыкъда айныргъа итиниу, аны юсю бла ич дуниямы ачыкълау», - дейди ол.

Бу усталыкъда ишлер ючюн, хазырланыуну ётюп, Зульфия Муслимовна Энейланы Тимурну атын жюрютген мектепге киргенди. Анда къошакъ билим бериу жаны бла устаз болуп, окъуучулары бла бирге муратларын, чыгъармачылыкъда оюмларын да жашауда толтуруп башлагъанды. Театр кружокга бла сурат-видео алдырыу студиягъа башчылыкъ этиуге ол ишгеча угъай, чыгъармачылыкъда ёсерге, школ жашаугъа къошумчулукъ этерге, искусствону дуниясында жангы бийикликлеге жетерге онг берген шартхача къарагъанды.

Тутхан ишин жюрегинден сюе, устаз окъуучуларына да ол сезимни сингдиреди: ала кружокланы ашыгъып сакълайдыла, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатышадыла, саугъа жерлеге да чыгъадыла. Сёз ючюн, «Чексиз чыгъармачылыкъ» проектни чегинде къуралгъан «Призвание» конкурсну «Тамашалыкъгъа къошул» бёлюмюнде сабийле Зульфия Муслимовнаны башчылыгъында жарашдыргъан видеолары бла биринчи жерни алгъандыла. Алгъаракълада уа дагъыда «Мени Къабарты-Малкъарым» бла «Акъ маска» сахна эришиуледе алчы жерлеге чыкъгъандыла. Улутхачылыкъгъа къажау кюрешге аталгъан республикалы эришиуде да аланы ишлери эм игиге саналгъанды. 

Эфендиланы Зульфия магъаналы темаланы излегенлей турады, ол жарашдыргъан ишлеге уа дайым да бийик багъа бичиледи. «Саулукъ – ол зауукълукъду» конкурсха къатышханы, ол кеси айтханыча, сейир сынау болгъанындан тышында, сабийлеге бла жаш адамлагъа къайгъыргъанын, ала ючюн сагъыш этгенин ачыкъларгъа болушханды. «Зорлукъгъа – угъай» деген ишинде уа ол, мектепледе сабийле бир бирлерине огъурсузлукъ этгенлерини юсюнден сорууну кётюрюп, андан сакъланыуну амалларыны, бек биринчи уа, бир бирге болушуугъа итинмекликни юсюнден айтады. Эсеплеге кёре, аны бу иши, айырмалыгъа саналып, грантха да тийишли болгъанды. Устаз «Жюрегими сабийлеге береме» конкурсда да лауреатланы санына киргенди. Бу конкурс анга жангыз да чыгъармачылыкъ майданча кёрюнмегенди, мында ол андача оюм этген тенглени да тапханды, юйретиуню, тренинглени бардырыуда, информацияны жыйышдырыуда да ахшы сынам жыйгъанды. Бет жарыкълы ишлегени, билим бериуню айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн а Элбрус районну сыйлы грамотасы бла да саугъаланнганды.

- Саугъаны Устазны бла насийхатчыны жылында алгъаным ючюн къууанама, къыйыныма быллай ыспас этилгени бла ёхтемленеме, - дейди Зульфия Муслимовна. – Ол манга устазлыкъда, чыгъармачылыкъда усталыгъымы ёсдюрюрге жангы кюч бергенди. Жаш тёлю бла ишлеу керти да насыпды, аны бла бирге уа уллу жууаплылыкъды. Мындан арысында да манга келген хар сабийни чыгъармачылыкъда, окъууда да хунерин ачыкълар, ала жетишимли, хар не жаны бла да айныгъан инсанла болур ючюн, билимими, кючюмю да аярыкъ тюйюлме.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: