Жигит аскерчилеге баш ура

Росгвардияны Черек районда ведомстводан тышында къалауурлары «Эсде тутууну сакълай» битеуроссей акциягъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомстводан. Ала Къашхатауда Уллу Ата журт урушда жан берген жигитлени хурметине ишленнген эсгертмени эмда аны тийресин тапландыргъандыла. 

- Биз аппаларыбызны батырлыкъларыны, къазауатны жылларында къыралны халкъыны жигитлигини юслеринден тюз билимни тёлюден тёлюге сакъларгъа борчлубуз, - дегенди полицияны майору Анзор Шомахов.

Ахырында аскерчилени хурметине бир минут шумсуз тургъандыла эмда эсгертмеге гюлле салгъандыла.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: