Экстремизмге къажау бирча къаты сюелирге

Къабарты-Малкъар къырал  гуманитар-техника  колледжде  «Кёрюп болмаулукъгъа  бла  зорлукъгъа – угъай» деген федерал программаны  чеклеринде  оператив  профилактика тюбешиу къуралгъанды. Бу жумушда  жаш  тёлюню ётюрюк  болумлагъа алданып, белгили болмагъан тюрлю-тюрлю жамауат биригиулени ишлерине  къатышмазча, ала бла байламлыкъ жюрютмезча  чакъыргъандыла. Тюбешиуге КъМР-ни жаш тёлюню ишлери  жаны  бла  министерствосуну  бла МВД-ны Экстремизмге  къажау  кюреш бардыргъан арасыны  келечилери  къатышхандыла.

Анда  студентлеге  аллай  биригиулеге  къатышхан   уллу  хатагъа  келтирирге  боллугъун  ангылатхандыла.  Кёплени аманлыкъ  ишлеге ётюрюкле  айтып къошханларын  да  билдиргендиле.  Аны  ючюн  кеслерин  алдатмазгъа,  хар  атламны  аллында  сагъыш  этип, ол неге  келтирикди деп  ойларгъа  кереклисин  чертгендиле.

Тюбешиуде полицияны  келечилери  аны  юсю бла  кёп магъаналы юлгюле айтхандыла. Ол ишле   хаталы  болуп, уголовный  иш ачылыргъа  да  боллугъун    белгилегендиле,  видеороликле  да  кёргюзтгендиле. Студентлени   сорууларына  да  жууап  бергендиле.  Кесигизни  алдатдырып,  жашауугъузну  бузмагъыз,  дегендиле  ала.

- Бу  жумушла бек  кереклиледиле. Тюзлюкге  чакъыргъан профилактика жумушланы   колледжледе,  школлада  да бардыргъанбыз.  Мындан  ары  да  бу  ишни селейтмезге умутлубуз.  Жаш  адамлагъа  быллай  болумланы  ангылатыргъа,  тюз  жолгъа  салыргъа  да борчлубуз. Бу  ишни  да  къоймагъанлай,  жыл сайын  бардырып  турургъа  сюебиз,- дегенди   КъМР-ни жаш тёлюню ишлерини жаны  бла  министерствону  келечиси Байтуугъанланы Исмайыл.

Тюбешиуну ахырында  жаш  адамла   келгенлеге  ыразылыкъларын  айтхандыла, кеслерине  кёп магъаналы шартланы  да  ангылагъанларын  чертгендиле.

Темуккуланы Амина.
Поделиться: