Календарь событий

31 марта 2021

Аны ариу сыфаты, энчи фахмусу кёп жюреклени учундургъанды

«Тамашалыкъ ёмюр» деген проектде баш жигитледен бирин ойнагъаны бла белгили болгъан европалы эм тюрк актриса Мерьем Узерли. Ол Хюррем султанны сыфатын иги ачыкълагъаны бла байламлы, сериалны биринчи сериясын кёргюзтгенлей окъуна кесин сюйдюргенди къараучулагъа. Бюгюнлюкде аны Европада, Азияны къыралларында да таныйдыла, Россейде да кесин сюйдюргенди.

Къабарты бла Малкъар Россей империягъа къошулгъанларыны юслеринден келишимле, актла миллетлени тарых жоллары бир болгъанына шагъатлыкъ этедиле

 

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Хайырлы байламлыкъланы айныта

Кёп  болмай Къабарты - Малкъар къырал университетни болжаллы  халда  ректоруну борчун толтургъан  Юрий Альтудов бла   Сбербанкны республикада  бёлюмюню таматасы Залина Бейтуганова арада байламлыкъны айнытырча   келишим къурагъандыла.  Аны чеклеринде билим бериу, илму –излем программаланы бирге бардырырча,  выпускниклеге урунургъа болушурча  эм  банкны цифралы  продуктларын вуз тири  хайырланырча  проектле къабыл этилгендиле.

Гидроэнергетиканы энчиликлерине тюшюне

Суу байлыкъланы битеудуния кюнюн белгилеген кезиуде РусГидро компанияны республикада бёлюмю Огъары Малкъарда гитче ГЭС-де къонакъланы алгъанды. Станциягъа экскурсиягъа КъМКъАУ-ну энергия бла жалчытыу факультетини окъуучулары баргъан эдиле, деп билдиргендиле компаниядан.

Рейхстагда къол ызын къойгъанды

Немисли фашистлени ууатыргъа къыйын салгъан жигит жашладан бири Гюлюйланы Локъманны уланы Шарафутдин болгъанды. Къазауатдан къайтханда, башха саугъаларын санамай, Ата журт урушну орденини биринчи эм экинчи даражалары бар эдиле. Ала уа жигитлик этген офицерлеге берилгендиле. Аны аладан уллу саугъагъа да кёргюзтгендиле. Жарсыугъа, халкъыбыз «къара чёпге» тюшген кезиу эди.

Байрамны жарыкъ халда белгилегендиле

Черек районда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню жарыкъ халда белгилегендиле. Байрам Къашхатауда политика репрессияла сынап жоюлгъанланы эсгертмесине гюлле салыудан башланнганды. Ызы бла автопробег къуралгъанды. Анга къытышханланы араларында жерлешлерибиз эм къоншу республикадан келечиле болгъандыла. Байрамгъа энчи къууатны уа атла бла тизилишип барыу бергенин белгилейдиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасында.

Акъ-Суугъа улоула жангы низам бла жюрюрюкдюле

Кёп болмай Нальчикни мэриясы бла адамланы ташыгъан транспорт предприятияланы бир къаууму  арада келишим табалмагъанлары себепли  Акъ-Суугъа 13, 13а эм 25-чи  номерли  улоула  жюрюмей тохтагъандыла,  деп билдириледи  шахарны жер-жерли  администрациясыны пресс-службасындан. 

Малкъар халкъны Жангырыу кюню сизге къаллай магъананы тутады?

28 март хар таулу адамны жюрегинде энчи жерни алады, огъурлу, намысына къаты миллетни келечиси болгъанына ёхтемлендиреди. Аны уллу тарых, аны бла бирге уа юйретиу магъанасы барды – ол бизни, жаш адамланы, ата-бабаларыбызны ахшы юлгюлеринде жашаргъа юйретеди. Ала уа, ачлыкъгъа, зорлукъгъа къарамай, киши жеринде баш тута билгендиле, иш кёллюлюклери, адамлыкъгъа сакълыкълары бла атларын айтдыргъандыла.

«Вакцинаны бизни жашауубузгъа сингени адам улуну саулай да турмушун тюрлендиргенди»

Адам къаллай жашау болумлагъа да юйренип къалады.  Къалай-алай болса да, биз кесибиз да ангыламагъанлай пандемияны болумларында жашаугъа да тюзелгенбиз. Коронавирус кёп затны тюрлендиреди.  Медикле къайгъыланы кёбейгенлерин, жукъу бузулгъанын, иммунитетни къарыусузланнганын белгилейдиле. Быллай къыйын заманлада кесинге, жууукъ адамларынга да къалай болушургъа  боллугъуну юсюнден  «Комсомольская правда» газетни корреспонденти  Татьяна Русиновагъа эксперт,  «Москвада А.И. Евдокимов атлы  къырал медико-стоматология университет» РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну ВПО ГБОУ-ну оториноларингология кафедрасыны профессору, медицина илмуланы доктору Нина Александровна Мирошниченко хапарлайды.

«Мыйы не къадар кёп ишлесе, ол къадар кючлю болады, жашлай къалады»

Баям, заманында саныбызда – чархыбызда тапсыз затны сезип, врачха барсакъ, кёп палахладан къутулаллыкъ болур эдик. Алай, жарсыугъа, тюзюнлей атлаялмай къалгъынчы, биз врачлагъа бармайбыз. Жюреги уруп тургъан къадарда адам саугъа саналады. Болсада инсанча уа адам, мыйысы сау къадарда жашайды.  Анда саулукъгъа къоркъуулу тюрлениуледен къалай къутулургъа боллукъду? Аны юсюнден нейрохирург Чомартланы Арсен бла ушакъ бардыргъанбыз.

Шёндюгю технологияла - жамауат къоркъуусузлукъну сакълауда

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бу кюнледе Synesis халкъла аралы ИТ-компанияны (Беларусь) келечилери бла тюбешгенди. Бу ишге республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, цифралы айнытыу министр Ислам Ашхотов, промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков да къатышхандыла.

Кёп функциялы араны баш борчу жамауатны ыразы этергеди

Къабарты-Малкъарда биринчи къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы ара (МФЦ)  ишлеп башлагъанлы  тогъуз жыл болады. Андан бери аны   онеки бёлюмю  ачылгъанды.  Бюгюнлюкде  алада   600 артыкъ специалист урунады,  ол санда саулукъларында бир тюрлю кемчиликлери болгъан  33 инсан.  Андан сора да, 116 элде 147 специалист къармашады.  Предпринимательлеге себепликге    «МФЦ для бизнеса»,   «Россельхозбанк» эм «Банк Нальчик» учреждениялада да къошакъ халда  болушлукъ берген офисле бардыла.    Саулай алып айтханда,    401 «терезеде» жамауатны 340 аслам къырал эм муниципал  жумушларын   тамамларча онг къуралгъанды.  

Аны орунуна да къобузчу Асият жашасын

   Хапар

«Адам къарт болса да, кёг а, ёмюрле ётселе да, жашлай тура кёреме», – деп сейирсинеди Байрымукъ, жангы кёпюрню къыйырларында ишленнген къаты буруугъа таянып, андан энишге, суугъа къарай. Баям, ол анда кёк чууакълыгъын эслеп, андан этеди была сагъышла. Аны келгенин кёрюп, неге эсе да ыразы болмай баргъан Бахсан сууу да кесин бир кесекге сабыр этеди. Ол къартха:

– Къалайса, Байрымукъ? – деп сорады.

Ол а, иги кесекни тынгылап туруп, ичинден: «Кёрмеймисе да?!» – дейди.

– Къартлыкъдан уялыргъа керек тюйюлдю. Эсингдемиди…