Календарь событий

05 марта 2021

Хатадан сора хайырлары да болгъан жаныуарла

Малкъарда бла къарачайда “жерине кёре жиляны” деген нарт сёз барды. Эштада ол битеу жаныуарланы, ол санда адамланы да юслеринден айтылгъан сёз болур. Бёрюле да алайдыла. Бизни жерлерибизни бёрюлери къаралдым морла эселе, Север Америкада уа къап-къара бёрюле бардыла. Канаданы север жанында уа бу жаныуарла акъладыла. Кеслерине да север бёрюле дейдиле. Север Америкада, къара бёрюледен сора да, артыкъ уллу болмагъан, кенг аулакълада жашау этген бёрюле-койотла бардыла. Къамиш бёрюле да, уллулукълары, хыйлачылыкълары, акъыллары бла да алагъа ушашладыла.

Терслик бла законсузлукъ унутулмагъандыла

Сегизинчи мартда кече сагъат экиде таулу элле барысы да къуршоугъа алыннгандыла, къалауурла салыннгандыла, радио ёчюлтюлгенди, телефон байламлыкъ юзюлгенди. Эрттенликде 5 сагъатда операция башланды. 

Европаны чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Къазан шахарда единоборстволаны «Акъ Барс» арасында тхэквондодан Россейни чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

Школ оркестрде сокъгъаны – бек жарыкъ сабий эсгериу

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген кюннге

Солтанланы Назирни жашы Оюс сабийлиги тас болгъан тёлюденди. Анга таулу миллет зор бла туугъан журтундан кёчюрюлгенде, жаланда тёрт жыл толгъан эди. Ол юйюрю бла эрттегили таулу элден Шыкъыдан  кёчюрюлгенди.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

Гедигин (Укроп)

Кырдык маталлы биржыллыкъ битимлени къауумуна киреди. Бийиклиги 40-120 сантиметрге жетеди. Къауурасы тёгерекди, сыйдамды, тюз ёрге ёседи, кесини да кёп бутакълары боладыла. Чапыракълары ууакъ-ууакъ кесекчиклеге бёлюнюпдюле. Гюллери да ууакъла, сары битимледиле, урлукълары жукъаладыла.

Олимпиадалагъа энчи эс бёлюнюрюкдю

Алгъаракъда билдиргенибизча, белгили программист, ITV компанияны таматасы Алтууланы Муратны башламчылыгъы бла республиканы 10 школуна Москваны вузларында математикадан билим ала тургъан фахмулу студентле келип, окъуучулагъа дерсле берликдиле. Кёп болмай аланы бир ненчасы ол жумушну башлагъандыла.

Предпринимательствону айнытыуда инсан тирилик изленеди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Бизнес, власть, жамауат: бирге ишлеуню технологиялары» деген темагъа «тёгерек стол» болгъанды. Анда бизнесни бла коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО), халкъны араларында байламлыкъланы тохташдырыуну эм кючлендириуню, социал эм жаш тёлю предпринимательствону айнытыуну амаллары, экономиканы ковидден сора болуму сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Москвадан, Саратовдан, Санкт-Петербургдан къуллукъчула, бизнесменле, политикле, Мичуринскден Къырал службаны эм управленияны институтундан «Экономическая политология» программаны ётген выпускникле къатышхандыла.

Жолчуланы быйыл ишлери кёпдю

Быйыл республиканы жолларында аслам жумуш этилликди. Тийишли миллет проектни чеклеринде жюз километрден артыкъ трассаланы тап халгъа келтирирге керекди. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, подрядчикле аланы озгъан къышда окъуна хазыр этип башлагъан эдиле.

Энтта да элли светофор

Республиканы Транспорт эм жол мюлк министерствосу жоллада къоркъуусузлукъну кючлендириуге дайым эс бурады. Бу ишини чеклеринде быйыл талай трассада темир бурууланы алышындырыргъа, чыракъла эмда светофорла орнатыргъа умут этиледи.

Сууукъла тийип ауругъанда ичген дарманларыгъызгъа сакъ кёзден къарагъыз

Врачланы бир къаууму простуданы кезиуюнде санны иссилигин ибупрофен бла  тюшюрсе, ол  миокард инфарктны къоркъууун 3,4  чакълы бирге кёбейтеди деген эсепге келгенди. Анга ушагъан бирси дарманла да (аланы воспалениялагъа къажау нестероид препаратланы (НПВС) къауумуна бирикдиредиле) алайдыла.

Болгъанны багъалай билирге керекди

 Мариям бла Аслан бирге жашагъанлы онеки жыл бола эди, алай сабийлери уа жокъ эди. Келин тизгинли да, низамлы да, ариу да эди. Алай андан не хайыр, кюзгюча жылтырагъан юйлеринде сабий ауаз эшитилмесе ? Хар кечесине тилек эте тюбеген, кюнюн да тилек бла башлагъан Мариям бир кюн, анасына барып: «Арыгъанма больницаладан да, сакълагъандан да.

Адам къадарын кеси сайламайды. Не этейим, онеки жыл жашадым тилеп, берилмегеннге жокъду амал. Бакъдырыргъа къоратхан ахчама юй чыгъар эди, тейри. Энди бойсундум жазыуума. Бакъдырлыкъ да тюйюлме, аннам»,- деди.

МАХТАУЛУ ТАМАТАЛА

(экинчи кесеги)

Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы маданият араны таматасы Тюбейланы Светлана къурап, «Махтаулу ынналарыбыз бла аппаларыбыз» деген аты бла жазыу эришиу болгъанды. Анга къатышхан бир къауум сабийни ишлери бла сизни шагъырей этебиз.

Юйюбюзню жарыкъ жулдузу

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу кампания бошалса да, газетибизни  тиражы аз-аздан  ёсюп туруучуду. Алай болсада бу айны ал кюню уа бизни бютюнда бек къууандыргъанды. 

Ата журтну къорууларгъа - кеси ыразылыкълары бла

Уллу Ата журт урушну  биринчи кюнюнден  Къабарты-Малкъарда  халкъны аскерге чакъырыу башланады. Элледе, шахарлада митингле бардырылып, малкъар халкъны уланлары душманнга къажаулукъларын билдиргендиле, кёпле Ата журтубузну къорууларгъа кеслерини ыразылыкълары бла кетгендиле. 

Ол витаминни жетишмегени билим алыугъа чырмау этеди

  Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлиликлерин сюзгендиле. Ала ачыкълагъанларына кёре, октябрь - декабрь айлада туугъан сабийлени араларында дислексия аслам жайылыпды, ала окъургъа эм жазаргъа да къыйналып юйренедиле. Баям, ол аланы аналары ауурлукълары болгъан кезиуде «Д» витаминни кереклисича бир алмагъанлары бла байламлыды.

«Манга эришиулеге къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ категорияда  Ностуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды. Ол, абадан жыл сан къауумда сермеше, эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди. Ислам къыралны жыйымдыкъ командасына киреди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.