Календарь событий

19 марта 2021

Той барады омакъ ресторанда…

     Жашауда кёп тюрлениуле бола келедиле. Аны бла бирге уа миллетни ата-бабаладан келген тюрлю-тюрлю адетлери да башха бет ала башлагъандыла. Сёз ючюн 20 жыл мындан алгъа бардырылгъан таулу тойланы бла бюгюнгюлени башхалыкъларын ангыламагъан адамны тапхан къыйынды. Бу кезиуге уа халкъыбызда бир тёлю ёсюп, кеслери юйюр къурарча болгъанды. Алай ол жашланы бла къызланы 90 процентини  алгъыннгы къууанчланы юслеринден аз да хапарлары жокъду. Ала кёрген ресторанла бла кафеледиле. Былай барса уа хал бютюн да осалгъа кетерикди.

Жол устала

Къара бла Хазар тенгизлени араларында жюзле бла километрге созулгъандыла Кавказ таула. Аланы ичлеринде бек  айтхылы, деменгилиси уа, айхай да, Элбрусду. Ол Европаны да бек бийик таууду. Ёмюрледен бери да аны тёгерегинде жашап келеди бизни миллет.  Ненча ат атагъанды ол жаны  кибик кёрген таууна.

Эл мюлк продукциядан - 3,4 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре,   быйыл  Къабарты-Малкъарда 3,4 миллиард сом  багъасына  эл мюлк продукция  чыгъарылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 102,1 процентге кёпдю.  

Насып жулдузу уа къарайды бийикден

Бирде къадар насыплы, насыпсыз да къанатын  ата-анадан келлик тёлюлеге кёчюреди деп келеди эсине Кемилятны. Бу кюз артыны жарыкъ кюнюнде  атасыны терек бахчасында алмала жыя туруп да ол аны юсюнден сагъыш этеди.

Ёхтем къыз

Къыш. Ингир. Уркъуят, ишин бошап, юйге кетерге хазырланады. Ол тюкенде ишлейди. Юйге барыргъа бюгюн анга нёгер жокъду. Тюкенни эркин отоуунда адам азды, жаланда бир жаш шошчукъ ары-бери айланады.

Терилери бла чатырланы, жабадыла, мюйюзлери уа - ариулукъгъа

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукъумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла. Бууланы бек сейирлиги, уллу жашау магъанасы болгъаны Север къыралланы жерлеринде, тундрада, полярный къуршоуну огъары жанында аз агъачлы, кырдыклы жерледе жашайдыла. Аны кесине да север буу дейдиле. Кеслери да къолгъа иги юйренедиле, кийик сюрюулери да кёпдюле.

Энергокюч бёлюмню айнытыугъа алланып

Кёп болмай Элбрус муниципал районну электросетьлерин  беш жылгъа ортакъгъа «Россети Северный Кавказ» компаниягъа берирча   келишим этилгенди,  деп билдириледи жер-жерли администрацияны  пресс-службасындан.

Суратларында – тиширыуну жарыкъ дуниясы

Нальчикде Маданият фондда КъМР-ни Художниклерини союзу хазырлагъан кёрмюч ачылгъанды. Ол Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланнганды.

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Тамырланы сакъларгъа амал кёпдю, онг бар эсе, аланы барысын да хайырлансагъыз игиди. Алай шёндю шахарда жашагъан адамны турмуш болумларын, заманы жетишмегенин эсге алсакъ, аладан 4-5 окъуна толтура турсагъыз, хата кёрлюк тюйюлсюз. Аланы талайы уа асламысында къышда керекдиле.

Окъуууна да сакъ, жарауларына да къаты

Гитче спортчула, сынамлары аз болса да, хорламгъа итиниулюклери, тириликлери бла абаданладан артха къалмайдыла. Ала, кюнден-кюннге усталыкъларын ёсдюре, атларын айтдырадыла. Аллайладан бири  Жаппуланы Къууанчды, ол дзюдогъа сабий саддан сора жюрюп башлагъанды, тренер Шауаланы Ханапийни къолунда юйренеди.

Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады. 

Жашлай эм саулукълу болуп жашарча не этерге тийишлиди?

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду. Аны бла байламлы биз «Аргументы и факты» газетде алгъын жыллада басмаланнган, алай магъанасын тас этмеген материалны эсгерирге излегенбиз.

Аны юсюнден бизге профессор Алексей Москалёв айтады, РАН-ны членкору, жашауну узайтыу жаны бла белгили специалист, РАН-ны Уралдагъы бёлюмюню Комиде биология институтуну профиль лабораторияларыны, Сыктывкар къырал университетни кафедрасыны башчысы.

«Баш жетишимге республиканы инсанларыны конституциялы эркинликлерин сакълау жаны бла тийишли праволу база къуралгъанын санаргъа боллукъду»

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Бечелланы Борисни жашы Илияс республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бириди. Ол   КъМР-ни Баш Советини 12-чи чакъырылыууну законодательство жаны бла комиссиясына башчылыкъ этгенди.

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да, газетибизни  тиражы аз-аздан  ёсюп туруучуду. Алай болсада бу айны ал кюню уа бизни бютюнда бек къууандыргъанды. Не ючюн десегиз, биринчи мартдан «Заманны» окъуучуларыны санына 54 адам къошулгъанды.  
Хар биригизге да уллу ыразылыгъыбызны билдиребиз. Мындан ары да ана тилибизде чыкъгъан газетни тохтамай алып, окъуп турурсуз деп ышанабыз. Биз а сизни сакълауларыгъызны, умутларыгъызны сёзсюз толтурургъа кюреширикбиз.

Россейни биринчилиги бла чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Избербаш шахарда кикбоксингден СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъанды. Ол «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары Чеченден, Ингушетиядан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.

Алчы жерлени чыкъгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Нальчикде «Спартак» стадионда дзюдодан Къабарты-Малкъарны чемпионаты ётгенди. 

Таза производствогъа сурам ёсе барады

Эл мюлк органика производствода, битимчилик эмда малчылыкъ мюлкле, жарашдырыучу предприятияла бары да бир бирлери бла байламлыкъда ишлейдиле. Арада информация бла шагъырейлениу, кеси эркинлиги бла сертификацияны ётюу – ол бары да хайырланыучуну качествосу аламат болгъан, жарашдыргъанда тёгерекдеги къудуретге заран салмагъан продукцияны  сатып аллыгъына ышандырады.