Календарь событий

26 марта 2021

Асфальт чыгъаргъан заводла ишлеп башларгъа хазырдыла

КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада  ондан аслам асфальт  чыгхаргъан  завод барды. Аланы кючлери  тийишли сырьё бла  муниципал районланы  толусунлай жалчытыргъа жетерикди.

Тапландырыллыкъ объектлени адамла кеслери сайларыкъдыла

Келир жыл тапландырыллыкъ жамауат тийрелени айырыу жаны бла битеуроссей къол кётюрюуге бизни республика да къатышырыкъды. КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, бу иш быйыл 26 апрельден башлап, 30 майгъа дери  www.za.gorodsreda.ru платформада онлайн халда бардырыллыкъды. Барындан да кёп къайсы муниципалитетле ючюн къол кётюрюлсе, ахча алагъа берилликди.

Сабийле гъарш бла байламлы программаны чурумсуз ётерча онгла къуралгъандыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда битеукъырал «Сириус – 2021» космос конкурсну «Дежурный по планете» деген ахыр кесеги бардырылгъанды.

Эришиу бизде фахмулу сабийлени ачыкълагъан эм аланы айнытыугъа себеплик этген «Антарес» ара 2020 жылны декабринде битеуроссей конкурсда хорлагъаныны хайырындан къуралгъанды.

Ёсюп келген тёлюню тюз юйретиуге талпыныу бла

Жыл сайын Россейде хунерли педагогланы баямлаугъа, аланы социал даражаларын кётюрюуге эмда къыйнларын ачыкълаугъа жораланнган конкурс  бардырылыучуду. Бу кюнледе аны муниципал уруму  озгъанды. Аллай эришиу Элбрус районда да къуралгъанын бизге аны пресс-службасындан билдиргендиле. Жыйылыугъа сагъынылгъан районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий, аны биринчи орунбасары Арслан Улимбашев, билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан, бешинчи номерли гимназияны (Тырныаууз шахар) директору Моллаланы Фатима,  эл администрацияны келечилери да къатышхандыла.

Жулдузу батмагъан батыр Омар

Озгъан урушну жигити Батырбийланы Жарашны жашы Омар 1915 жылда Кёнделенде туугъанды. Сабийлей ёксюз къалады. Жангы власть аллайлагъа иги къарай эди. Элде он классны бошагьандан сора аны Пятигорскеге устаз курслагъа жибередиле. Андан къайтхандан сора Хабазда эл Советни секретары! болуп бираз ишлейди. Артда комсомолну Элбрус райкомуну бёлюмюне тамата этип кёчюредиле.

Уллу болгъанлыкъгъа женгил къымылдайды

Бу уллу эм башхалагъа ушамагъан жаныуарла Африкада, Юг эм Юго-Восток Азияда жашайдыла. Быланы бек сейир этерча затлары - мюйюзлеридиле. Африкалы мюйюзбурунланы тюз да башында бир уллу мюйюзю, аны артында да гитче мюйюзю боладыла. Кеслери да тереклери аз болгъан, кенг аулакъланы сюедиле. Азиялы мюйюзбурунну уа бирер мюйюзлери болады. Бу жаныуарланы бурун мюйюзлери бир-бирде 1,5 метрге жетедиле. Гумхотлары эртте заманлада жер башын бийлеп тургъан динозаврланы гумхотларына бек ушайдыла. Бурун мюйюзлери уа жыртхыч жаныуарладан къорууланыргъа аламат сауутлукъ этедиле.

Дарманны не бла ичерге керекди

Врач жазгъан дарманланы ичип тургъанма, болсада ала манга хазна болушмагъандыла. Доктор а манга, кесинг терссе – аланы ызларындан жарамагъан сууну  ичгенсе, дегенди. Дарманны ызындан чайны неда сууну ичиуню башхалыгъы алай уллумуду?

«Жётел эте эсегиз, анга эс буруп тынгылагъыз, халигизни ангылар ючюн»

Жаз башы келгенлей, биз барыбыз да ариу кийинирге, къыш чурукъланы, жылы ёрге жанланы тешерге ашыгъабыз. Алай  олсагъат жётел этип башлайбыз. Андан багъылыуну дарманлары бек кёпдюле, аладан асламысы рецептсиз сатыладыла. Болсада аладан бек къыйматлысын къалай сайларгъа боллукъду? Аны юсюнден биз  Чегемде поликлиникада врач Мокъаланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.

Мукай

 Хапар

Къазауатланы мингжыллыкъ тюпсюз мудахлыкълары дунияны аулап, къолуна сауут алаллыкъ Ата журт урушха тебиреди. Ёлтюрген ёлгенни ызындан кёп къалмай жете эди. Экиси да бирге бара эдиле Уллу Аллахны аллына. Мукай а бармады – аны  кесек-кесек этип ала эди ёлюм. Биринчи – бутун, экинчи – умутун, ючюнчю – сюйгенин, аны жанында жашар насыбын…

Хауа аны сюймей эди. Сюялмай эди. Иги адам эди ол, алай тиширыу жашчыгъыны атасын сюе эди – таугъа кетип, къайтмай къалгъан уучуну…

Къан ичиучю къуртланы багъыу кючлерине сейир этерчады

Къан ичген къуртланы багъыуда хайырланыу амалгъа магъанасызгъача къараргъа керек тюйюлдю. Аны илму медицина да женгдиргенди эмда пиявка кеси да Дарманлыкълары болгъанланы къырал реестрине тюшгенди (Hirudo medicinalis – медицина пиявка). Жаны болгъан затны аллайгъа тергеген а бу жангыз шартды. Бу дарманланы 10 энчи биофабрикада чыгъарадыла (ёсдюредиле).

Аш-ашлай, суусап ичерге уа – заманында

Сууну ичиуню саулукъгъа магъанысыны юсюнден кёп айтылады, алай жангылырча шартла да тюбейдиле. Биз аланы талайын бу материалда тинтгенбиз.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды. 

«Тюзлюкню сюйген, билимли оноучула бла ишлерге насыбым тутханды»

Борис Паштовну атын эшитмеген адам республикада, баям,  болмаз. Ол кёп жылланы тюрлю-тюрлю къырал къуллукълада ишлегенди, республиканы информация коммуникацияла, жамауат биригиуле эм жаш тёлю политика жаны бла министри болгъанды,  КъМР-ни Парламентини  Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетине башчылыкъ этгенди.