Къырал реестрден кетериллик предпринимательле

Федерал Налог службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясында бу кюнледе «Абери бла кюрешмеген энчи предпринимательлени ишин тыйыу» темагъа аталып вебинар бардырылгъанды. Анда айтылгъаныча, 2019 жылда  12 ноябрьден 377-чи  номерли законнга тийишлиликде  быйыл биринчи сентябрьден башлап, налог органлагъа  жукъ да этмей тургъан энчи предпринимательлени Бирикген къырал реестрден чыгъарыргъа эркинлик берилгенди.

Алай болурча эки сылтау керекди. Биринчиси: предпринимательни налогла, тёлеуле эмда страховой взносла жаны бла борчлары бар эселе. Экинчиси уа – ол онбеш айны ичинде отчёт бермей тургъан эсе эмда аны патентини кючю тас этилгенли аллай бир заман озгъан эсе.

Налог органны оноуу бла гражданиннге энчи предпринимательство бла кюреширге чек салынса, аны келир юч жылны ичинде къайтарыр онгу боллукъ тюйюлдю. Аны юсюнден вебинарда энчи айтылгъанды. Дагъыда сагъынылгъан тёлеулерин да толусунлай бермей къутулаллыкъ тюйюлдю.

Вебинарны ахырында энчи предпринимательство бла кюрешген, алай отчётларын бериуню болжалына салып тургъан гражданланы  ол  жумушну  созмай тамамларгъа чакъыргъандыла. Заявленияны налог инспекциягъа неда МФЦ-гъа элтип берирге боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: