Къолайсыз юйюрледен сабийлеге - «Къууанчлы четенле»

Жангы  жылны аллында «Биз биргебиз» деген акцияны чеклеринде Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю (ОНФ) эм аны жаш тёлю   къаууму къолайсыз юйюрледен сабийлеге кеси ахчаларына  татлы ашарыкъладан хуржунла хазырлагъандыла.  

ОНФ-ну келечилери «Къууанчлы четен» деген жандауурлукъ  акциягъа   къошулургъа сюйгенлени да   чакъырадыла. Бир тюрлю оюмлары  болгъанла эмда себеплик этерге сюйгенле  бу электрон адресге жазаргъа   боллукъдула -  07region@onf.ru. Волонтёрла Къар Аппа бла Къар Къызны костюмларын  кийип  31 декабрьге дери жыйылгъан   саугъаланы иелерине тапдырлыкъдыла.

Хар адам да амалына кёре,  къошумчулукъ эталлыкъды. Жангы жылны аллында   татлы ашарыкъладан къуралгъан саугъаны,  илляуну  неда башха бир затны саугъалап, «Биз биргебиз» деген акцияны волонтёрларына ОНФ-ни штабына бу адрес бла ашырыргъа боллукъду: Нальчик шахар, Ленин атлы проспект, 53-чю юй,  330-чу  офис.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: