Аллахуталаны оноууна ыразы болмау

Хадисле

Анас ибн Малик, Аллах анга ыразы босун, былай билдиргенди: «Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай айтханды: «Аллахуталаны оноууна ыразы болмагъан, анга къажау тургъан, алай аны бла бирге уа къадаргъа ийнаннган, кесине Аллахуталадан башханы излесин».

Энтта бир хадисде уа былай айтылады: «Кертиди, саугъаны багъасы сынауланы, къыйынлыкъланы ёлчеми тенгли бирди. Аллах къайсы болса да бир халкъны сюйсе, анга къыйынлыкъла сынатады. Анга ыразылыгъын айтханнга Аллахутала да ыразылыкъда тюбер. Алай ачыуланнган, чамланнган а къыйынлыкъла табар» (ат-Тирмизи, ибн Маджа).

Абу Саадат ангылатханыча, бу хадисге «ачыуланыу» (ас-сахат) ыразы болмау деген магъанада айтылады.    Аллахуталаны оноууна, буйругъуна чамланнган,  сабырлыкъ этмеген   бизни Жаратхандан ачыуланыу табар. Ол а къаллай уллу азапды!

Къуранда быллай аят барды: «Алай Аллахутала кёрюп болмагъан затны ызындан баргъанлары, ол ыразы болгъаннга, сюйгеннге бюсюремегенлери, къажау тургъанлары  ючюн болгъанды. Ол себепден аланы битеу жумушлары да магъанасыздыла, файдасыздыла» (47:28).

Бу аятда бизни Жаратханны буйругъуна, оноууна ыразылыгъын айтмагъан, андан тарыкъгъан бек уллу гюняхладан бири болгъанын  билдиреди. Алимлени асламы бу аят Аллахутадан келген къадаргъа, аны оноууна бойсунуу, бой салыу муслийманнга борч болгъанын  (уаджип) айтадыла.

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, хадислеринде къадаргъа ыразы болууну, андан насып табыуну амалларын белгилегенди: «Сизден эниш болгъанлагъа къарагъыз, сизден бийикде тургъанлагъа тенг болмагъыз. Ол а Аллахутала сизге берген ахшылыкъланы, игиликлени багъаларын чыгъарыргъа юйретирикди» (аль-Бухари, Муслим).

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

«Ислам в Евразии» газетден.

Поделиться: