Календарь событий

30 июня 2020

Халкъыбызны сейир эм зауукълу да оюнлары

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

Уллу муратына базыныулу атламла

Арт заманда жашларыбыз, къызларыбыз, школну тауусуп, къыралыбызны къалайында да сюйген жерлеринде, жюреклери излеген усталыкъны табаргъа онг тапханлары бла чекленип къалмай, анда жетишимли болгъанлары да кёллендирген шартды. Ахматланы Джамиля да республикабыздан тышында билим алгъанладан бириди. Шёндю ол Москвада Плеханов атлы Россей экономика университетни къырал эмда муниципал управление ызыны халкъ мюлк эм право факультетин таууса турады.

Къолу уста, сёзю дарман

Насып неди деген соруугъа хар ким да кеси ангылагъанча жууап эте болур. Бирле къолайлыкъны сайлайдыла, бирле уа аны юйюр къурауда, тынчлыкълы, ырахатлы жашауда кёредиле. Ала да кеслерича тюз болурла, ол аланы сайлауларыды… Саусуз адамгъа уа сорчугъуз, аны жууабы жаланда бир боллукъду. «Дуния мюлкден эсе ол саулукъну сайларыкъды; манга да аны кесимде сынаргъа тюшюп, андан айтама», - дейди Жаболаны Асият.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

«Юйде этилген аш юйге къууат береди»

Адамны саулугъу ашы бла  байламлыды. Кюн сайын ашны къалай къураргъа кереклисини юсюнден биз шеф–повар Хуболланы Мадина  бла ушакъ этгенбиз.