Календарь событий

12 июня 2020

Дуния кезиудю

Кёргеним-эшитгеним

Комендантла кёчгюнчюлеге къаллай азап сынатханларын кёпле тутадыла эслеринде. Аланы асламысы къош парийледен башха тюйюл эдиле. Юрмей, къапмай, элгендирмей сёлешалмаучу жаныуарла.

Нарт сёзле акъыллылыкъларын тас этмегендиле, ала алыкъа кёп тёлюлеге жарарыкъдыла

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе. Ала кёп ёмюрлени ичинде къурала, тёлюден  тёлюге кёче, жангылары да къошула, бюгюнлюкге дери жетгендиле.

Адамлыкъ - ол огъурлукъну аманлыкъдан айыра билиудю

Халкъ бек узакъ ёмюрледен бери да таула арасында ёзенледе жашап келгенди. Андан болур, адамларыны къылыкълары, адеплери, къаялача, къаты, дангыл тюзлеча, кенг, мол жюрекли болгъанлары. Миллетибиз, адамлыкъны ата-бабаларындан келген ол иги шартларына кертичи бола, ташча чыныкъгъанды, намысны, кеси къыйыны бла баш кечиндириуню бек алгъа салгъанды, багъалы кёргенди.

Эсгертиулери Олимпиада объектлени табийгъат къыйын болумладан сакълагъандыла

Бюгюнлюкде экология бла байламлы соруулагъа аслам эс бурула башлагъанды. Табийгъат къыйын болумладан сакъланыу, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик-тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

 

Мадарымлы, жигерли ата-бабаларыбыз

Чегем ауузунда акъылманыбыз туугъан юйге арт жыллада кёп адам жюрюйдю. Тетууланы Хадис «Къайсыннга жюз атлам» деген проектни жашаугъа кийирип башлагъанлы, къонакъла ары тыш къыралладан окъуна жетедиле.

Огъурлукъну, тюзлюкню эмда ариулукъну ёкюллери

Биринчи студия

Юч нюрлю жан Жаболаны Мариям, Бачиланы Куля бла Рахайланы Люба колхоз-совхоз театр студияны бошагъан биринчи актрисаладандыла. Анда юйренип чыкъгъан къауум тау эллеге саулайда 51 кере баргъандыла, спектакльле кёргюзте. Алагъа къарагъан адамланы саны да, бирге къошханда, 20 мингнге жетгенди. Жамауат сакълай эди таулу жашла, къызла да ана тилде чынтты миллет спектакльни сахнагъа чыгъарлыкъларын. 

Жесир

Онсегизинчи ёмюрню ал жылларында Черек ауузунда жашагъан байлагъа, бийлеге тау артындан дюгерден эм башха жерледен да жесир сабий урлап келген тёре болгъанды. Жесирге алыннган ма аллай къызчыкъны юсюнденди мени таматаладан эшитген хапарым.
- Къызым, жаным, бар да Бадиматланы жез тазларын алып келчи, бир бек керек болады, эрттенликде келтирирме де, - деди юч сабийли чеченли ана кесини алтыжыллыкъ тамата къызчыгъына. Къызчыкъ, юйюнден чартлап чыкъды да, орам бла ёрге чапды. Анасы Хаймат а, ол кёз туурадан ташайгъынчы ызындан къарай кетип: «Муну манга Аллах къызгъанмасын», - деди.

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

Таулу картоф

Кеси кесими таныгъанлы биз Шалушкада жашайбыз. Не заманда да бахча этиуюбюзню къоймайбыз. Элими топурагъы да игиди, анда айнымагъан зат жокъду. Бадыражан терек да ёсгенди бизни бахчабызда, ол 12 килограммгъа дери  кёгет берип тургъанды. Жаланда хыярланы сегиз тюрлю урлугъун себиучю эди анам. Бир кере уа ауурлугъу отуз килограммгъа жетгенни да битдирген эди. Тахталарыбызда турма, наша, хобуста, къудору да кёп болуучудула.

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди. Бу клубха жюрюген жашчыкъла уа жетишимлери бла дайым къууандыргъанлай турадыла, ала республикада, андан тышында бардырылгъан даражалы эришиуледен майдал къытмай къайтмаучудула Илияс бизни ушакъ нёгерибизди.

Келинлеге иги болайыкъ, ала уа юйюрлерин багъаласынла

Баям, озгъан ёмюрле бла шёндюгю жашауну тенглешдиргенде, юйлерибизден – журтларыбыздан эсе бегирек юйюрле тюрленнгендиле. Ол эртте дуниялада бир бирге кертичилик къайда къалды? Сюймеклик деген сёзню да жаш адамла хазна хайырланмайдыла. Ала излеген – тынч жашауду. Алай ол тынчлыкъда не татыу, не магъана болмайды кёбюсюнде. Жюрекни бек аурутхан а чачылып баргъан юйюрледиле. Не чачыладыла ала? Сылтаула кёпдюле. Бир – бирле, бютюнда кеслери сом кёрмегенле, жутдула, кёп ахча излейдиле, эрге баргъанлары уа сом – шай излеудю.

Жютю акъыллы Ако

Халкъыбызны айтхылыкъ адамлары

Гемуланы Ако халкъыбызны эм белгили адамларындан бириди. Жыйырманчы ёмюрню къадарын этгенледен. Миллетибизге жангы жашау жол ызлай келгенледен. Аны 1931 жылда  ОГПУ-ну коллегиясы илишаннга салып ёлтюрюрге оноу этеди. Ол заманда анга 40 жыл да болмагъан эди.