Уллу муратына базыныулу атламла

Арт заманда жашларыбыз, къызларыбыз, школну тауусуп, къыралыбызны къалайында да сюйген жерлеринде, жюреклери излеген усталыкъны табаргъа онг тапханлары бла чекленип къалмай, анда жетишимли болгъанлары да кёллендирген шартды. Ахматланы Джамиля да республикабыздан тышында билим алгъанладан бириди. Шёндю ол Москвада Плеханов атлы Россей экономика университетни къырал эмда муниципал управление ызыны халкъ мюлк эм право факультетин таууса турады.

Нальчикде ёсген къызчыкъ мектепде окъугъан кезиуюнде окъуна биле эди сагъынылгъан жолну сайларыгъын. Математиканы айырып сюйгенди. Андан сора да, обществознаниядан, тарыхдан, физикадан, орус литературадан дерслени жаратханды. Отуз экинчи школну «Роснефть» классын «бешлеге» тауусханды.

Айхай да, белгилерге тийишлиси уа – сагъынылгъан предметледен ЕГЭ-лени хар биринден да 90-дан бийик балла алгъанды. Къагъытларын беш жерге да берип, барысына да ётгенди. Алай сайлауун а сагъынылгъан окъуу юйде тохташдыргъанды. Кёрюмдюлери уллу болгъанларыны хайыры бла аны бюджет бёлюмюне киргенди.

Мектепде окъугъан кезиуюне къайтсакъ, андан сора да, Искусстволаны биринчи номерли сабий школуна да жюрюгенди. Анда сурат ишлерге юйреннгенди. Аны да къызыл дипломгъа тауусханды. «Молодые стратеги России» Битеуроссей конкурсда хорлагъаны ючюн а «Артекге» да баргъанды.

Джамиля бла ушакъ эте, адабиятны, бютюнда къара сёзню, жаратханын ангылагъанбыз. Ол эм алгъа белгили жазыучубуз Тёппеланы Алимни прозасын сагъыннганы уа кёллендирген, ышандыргъан да этгенди. Андан сора да, ол дуния суратлау литератураны сюеди, бош заманында китап окъургъа сакъды. Теодор Драйзерни «Финансистин» столдан кетермей тутаргъа боллукъ чыгъармагъа санайды.

Алимни эсгере уа: «Ол манга гюлле саугъалагъанын, алгъыш этгенин бир заманда да унутурукъ тюйюлме. Къадарымда аны кёргениме, билгениме ыразыма», - дейди. Адабиятны сюйген къызчыкъ библиотекагъа жюрюй, анда Тёппе улу бла тюбешиу къурагъанларын билгенди эмда ол кюн ары келип, жыйылыугъа къатышханды, жазыучугъа соруула да бергенди. Ма анда саугъалагъанды ол анга розаланы.

Биринчи курсдан да мени бюгюннгю жигитим жаланда «бешлеге» окъуйду. Андан сора да, вузну жамауат ишине тири къатышады. Студент болгъанынлай окъуна, университетни волонтёр арасына киргенди. Сагъынылгъан ара бизни къыралда футболдан дунияны чемпионатын бардырыуда жууаплы эди.

Айхай да, аллай кезиуде тыш жерледен да бери аланы волонтёрлары да кёп келгендиле. Ма аланы санындан тийишлилени да сайлай билирге керек эди. Ахматланы къызчыкълары иги кесек адам бла интервью бардырып, бизге къонакъ боллукъланы айыргъанды. Дагъыда элли келечиден къуралгъан къауумгъа таматалыкъ (координатор) этгенди. Алтмышдан аслам жыйылыу къурагъанды, алай бла «Волонтёр араны Тимлидери» деген даражалы атха тийишли болгъанды.

Иги окъугъанды, жамауат ишге тири къатышханы ючюн да РФ-ни Президентини бла Правительствосуну стипендиянтыды. Аны дагъыда жюреги жаратхан бир ыз - ол илмуду. Бу жаны бла да студент жамауатны башчысыды. Конкурсла, конференцияла къурайды. Белгилерге тийишлиди, илму ишлени къалай тюз жазаргъа эмда жарашдырыргъа юйретип, лекцияла окъуйду.

Кеси талай статьяны авторуду. Аладан 40-сы РИНЦ-ге, тёртюсю уа ВАК-ны журналларына кийирилгендиле. Бу бёлюмде айырмалы кюреше, «Жылны студенти» деген конкурсха къатышып, «Илму къуллукъчу-2018» деген атны алгъанды. Тинтиу ишлери ючюн къыралыбызны Президентини бла Правительствосуну грантын юч кере къытханды.

Окъуй тургъанына да къарамай, ол биринчи кюнден да ишге тохташханды. Алгъа РФ-ни Жамауат палатасында тюбешиуле къурагъанды. Бюгюнлюкде уа нефть эм газ компанияланы биринде коммерциялы директорну орунбасарыды. Заманын бошуна оздурмагъан къыз Бауман атлы университетде программированиядан курсланы да ётгенди.

Кертиди, ал кезиуде юйге, туугъан жерине тансыкълыкъ бек бийлегенин да жашырмайды ушакъ нёгерим. Каникуллагъа Нальчикге келсе, эм алгъа аппаларын, ынналарын жокълайды. Алыкъа школда окъугъан эгешчигине бла къарындашчыгъына узакъ шахарда студент жашауну юсюнден хапарлайды. Атасы Русланнга бла анасы Аидагъа уа анга ышанмакълыкълары ючюн хурмет бла ыспас этеди.

Огъарыда Джамиля адабиятны багъалагъанын айтханбыз. Ол, заман тапса, Уллу театргъа да барады. Операны, скрипка бла согъулгъан макъамланы энчи кёреди. Быллай жерлеге барыргъа студентле да онг тапхан льготалы программаланы жарашдыргъанлагъа да ыразылыгъын билдиреди. Алайсыз сагъынылгъан театрда багъала бийикдиле, дейди.

Андан сора да, сабийлигинде сурат ишлерге юйреннгенин унутмай, кёрмючледе дайым болгъанлай турады. Жай солууда жолоучулукъгъа барыргъа да угъай демейди. Италияны архитектурасын бла искусствосун ёз кёзлери бла кёрюрге насып берилгенине къууанады.

Хар къайсы жаш адамныча, таулу къызны умутлары уллудула. Ол бюгюнлюкде дагъыда испан тилге да юйрене турады. Окъугъан университетинде магистратурагъа кирир акъылдады. Билим алгъан, ишлеген жеринде да бет жарыкълы болуп, мындан арысында да ёсдюрген, къыйын да салгъан ата-анасын жангы жетишимлери бла къууандыргъанлай, кёллендиргенлей туруруна биз да ышанабыз.

Трамланы Зухура.
Поделиться: