Календарь событий

26 июня 2020

«Ол къыйын кюнлени сагъыныргъа сюймегенди»

Гижгиланы Къаншауну жашы Ануарны Хушто-Сыртда  танымагъан жокъ эди. Ол тепсеуге бек  уста болгъанды. Узун бойлу, чырайлы жаш къымылдап башласа, арый билмегенди. Бир жол а ансамбль бла бирге Сталинни аллында да аякъ бюкгенди. Андан сора бачаманы аты бла эки  бюсюреу письмо да алгъан эди.  

Элбрусдан Берлиннге дери

Гюлюйланы Локъманны жашы  Шарафутдин 1920 жылда Элбрусда туугъанды. Гитчелей окъуна билим алыргъа кёл салгъан жаш болгъанды. Элде школну тауусхандан сора Нальчикде педагогика училищеде окъугъанды. Анда да кишиге хорлатмагъанды. Орусча терк юйреннгенине, уста сёлешгенине, халатсыз жазгъанына тенглери барысы да сукъланнгандыла.

Элни ичинде жол жангыртылады

«Прохладный - Эльхотово» жолну Терк районда Дейское элни ичи бла баргъан кесегинде тынгылы жангыртыу ишле барадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

Урушда – жигит, урунууда - жигер

Уллу Ата журт урушда 115-чи атлы дивизияны аскерчилери Дон тийрелеринде жерни хар атламы ючюн да жигитча сермешгендиле. Душманны кючю кёп кереге уллу болгъаны ючюн, анга артха кетерге тюшгенди, алай ол фашистлени ууатыр ючюн къалмагъанды. Аны Ростовдан башлап Сарпин кёллеге дери жолу душманны чачдырылгъан техникасындан бла жоюлгъан ууучлаучуладан топпа-толу эди.

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания барады.

Жилянмагъан жилямукъла жюрек ауруу боладыла

Биз жашауубузну хар кюню да къууанчдан толса сюебиз. Алай хар адамны къадарында да боладыла къыйын кезиулери. Медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла айтханнга кёре, адам, орта эсеп бла айтханда, кесини ёмюрюнде жетмиш  литр жилямугъун тёгеди. Кюлюуню багъыу кючю болгъанын хар ким да биледи. Жиляу адамны саулугъуна себеплик этгенини юсюнден а, нек эсе да, хазна айтылмайды. Болсада, медикле билдиргеннге кёре, жиляуну хайыры да кюлюунюкюнден аз тюйюлдю.               

Къырал программаны хайыры бла

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Алмала бла кеси кесибизни толусунлай жалчытырча

Кёп болмай «Россельхозбанкны»  экспертиза арасы Россейде алмала рынокну  тинтгенди. Аланы тергеулерине кёре,  терк айныгъан терек бахчаладан  2024 жылда бир миллион 200 миг тонна жемиш жыйыллыкъды. Тирликни асламысы арт беш  жылда къуралгъан бахчаладан алынырыкъды.    

Жашауун тау халкъланы азатлыгъына жоралагъан

Шимал Кавказны адабиятында уллу ыз къойгъан поэт, жарыкъландырыучу Коста Леванович Хетагуровну жашау эм чыгъармачылыкъ жолу энчи болгъандыла. Аны саулай Шимал Кавказны маданият айныууна салгъан къыйыны бек магъаналыды, аны бла сейирди ол бизге, бюгюннгю окъуучулагъа.

Россейлиле аяулу болгъандыла

Ресторанлагъа бла тюкенлеге ахыр заманда азыракъ адам келеди. Сылтау – россейлиле ахчаларын аяп башлагъандыла. Февральны ортаракъларында биз сюйюучю аш-азыгъыбызны азыракъ алып тебиреген эсек, шёндю уа кесибизни заманны зауукълу ётдюрюуден тыяргъа кюрешебиз.

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

          Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны туругъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-призединти Юрий Дейгин келгенди. Ол адамны чархы загарны къалай кётюргенини юсюнден ахыр илму-медицина эсеплени «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) радиода «Охотники за мифами» деген бериуде келтиргенди.

Шёндюгю миллиардерлени сюйген кийимлери – водолазкала бла футболкала

Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕА-ны таматасыды, жер башында эм къолайлы адамладан бириди. Алай болгъанлыкъгъа, Ингвар самолётда эконом класс бла учады, эски «Вольвода» айланады, кийимлени тюкенледе учуз багъала бла сатылгъанларында алады, сора кесини къызгъанчлыгъы бла да белгилиди.

«Къол къыйынымы ёксюзлеге, саусуз сабийлеге юлеширге сюеме»

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да, сексен юч жылында, белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла.  Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны  жашау жолун, ата-бабаларын,  таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз.

Сёз байлыкъ

Фразеология айланчла малкъар тилни эрттелилигин бла къалай бай болгъанын кёргюзтгедиле. Аланы билгенни ушагъы бай болады. анга къайда да сюйюп тынгылайдыла.

Энди алача жокъду

Заман узун, къысха да болгъаны хакъды. Узун кече деп жаздым да биринчи назмуларымдан биринде, алай болмайды деп, кюлдю бир жаш назмучу. Къарт шайыр а, ышарды да: «Тюз эслегенсе, къызчыкъ. Сакъласанг, заман тохтап къалгъанча узун болады», – деди хырхы ауазы бла. Артда эсге тюшюрдюле аны «Узун жыл» деген жырын.