Календарь событий

10 июня 2020

Законсуз ырысхыны багъасы 4,6 миллион сомгъа жетгенди

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау управлениясыны къуллукъчулары Май районда ОМВД-ны  полициячылары бла бирге оператив-излеу жумушла толтуруп, 39-жыллыкъ тиширыу къырал белгилери болмагъан тютюнле сатханын ачыкълагъандыла.

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

Интернатчылагъа саугъала, жюрек жылыулукъ

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны келечилери алгъаракъда Нартанда школ-интернатда жандауурлукъ акция бардыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Жол ишлени кёз туурада тутадыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиледи. Ол санда шёндю Чегем районда Шалушка – Каменка жолну бир кесеги жангыртыла турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Онлайн курслагъа сурам уллуду

Шёндюгю пандемияны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда гражданланы бир талай  категорияларына «Россей Федерацияны цифралы экономикасы» миллет проектни чеклеринде къуралгъан «Цифралы экономикагъа кадрла» деген федерал проект бла белгиленнген жумушла тамамланадыла. Ол санда озгъан айда онлайн халда бардырылгъан «XXI ёмюрде интеллект иелик: жангы излемле, жангы амалла» деген билим бериу программаны да белгилерге тийишлиди, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал университетден.

Аурумагъан жюреги болгъан адамны алдаусуз ышанлары

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Адамны териси саулугъуну шагъатлыгъыды

Адамны териси саулугъуну юсюнден кёп зат билдиреди, деген хапар кертимиди? Терини, жаш замандача, ариулай сакъларгъа онг бармыды? Бу соруулагъа жууап излей, биз Нальчик шахарда тери – венерология поликлиниканы врачы Къулийланы Анжела бла  ушакъ этгенбиз.

 

Кофе – беш ауруудан дарма

Гарвардны экспертлери кофе беш ауруудан сакъланыргъа болушханын ачыкълагъандыла.

 

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла.

Клиент службалагъа жазылып барыргъа тийишлиди

Коронавирус инфекцияны жайылыуун азайтыр муратда Пенсия фондну клиент службаларына барырдан алгъа жазылыргъа тийишлиди. Алада жангызда энчи кабинетни неда къырал жумушланы порталында тамамларгъа онг болмагъан ишлени толтурургъа жарарыкъды. Приёмгъа электрон сервис бла неда фондну сайтында берилген телефонлагъа сёлешип жазылыргъа боллукъду.

ДУНИЯДА CЕЙИР ИШЛЕ БОЛАДЫЛА

Норвегиялы Лонгиир дуния башында Шималны бек узагъында орналгъан шахарды. Анда сейир адетле жюрюйдюле. Хар бир ишчи мекямны аллында снегоходла неда ит улоула турур жер барды. Ары кире келгенлей а, сауутунгу эшик сакълагъаннга сейфге салыргъа бересе – тёгерекде асыры кёп акъ айыу болгъандан, алайсыз айланыргъа онг  жокъду. 

Къайсынны жюрегинде жашап тургъан Хажи-Мырза

Акъайланы Асланны жашы Хажи-Мырза малкъар халкъны тарыхында аты къалгъан белгили адамды. Ол 1889 жылда Булунгуда туугъанды. Мал тутханды, жер сюргенди, темирчилик бла кюрешгенди. Ол этген сауутланы сыйлылыкълары бюгюн да халкъны ауузунда жюрюйдю. Кеси заманында аны Нальчикни Долинск тийресинде (хуторда) иги кесек жери бла тёрт отоулу къошунбаш дачасы, шахарда юйю болгъанды. Дачаны, аны тёгерегинде жерни да ол 1912 жылда Штрангель деген адамдан сатып алгъан эди. Ол бахча келтирген хайырны жерни иеси ишлегенле бла тенг этгенин айтадыла.

Конституциягъа къаллай тюзетиуле белгиленедиле?

Коронавирус ауруу жайылгъаны бла РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу бла байламлы къол кётюрюуню кюню бир ненча кере тюрлендирилгенди. Болсада къыралда эпидемиология хал тапланнганы бла байламлы аны 1 июльда бардырыргъа оноу этилгенди. Бу къысха статьяда уа къыралны баш законуна къаллай тюзетиуле кийирилгенлерин   эсгертирге сюебиз.

КЪАЙСЫННЫ ЖЮРЕГИНДЕ ЖАШАП ТУРГЪАН ХАЖИ-МЫРЗА

Акъайланы Асланны жашы Хажи-Мырза малкъар халкъны тарыхында аты къалгъан белгили адамды. Ол 1889 жылда Булунгуда туугъанды. Мал тутханды, жер сюргенди, темирчилик бла кюрешгенди.

Миллет хазнабыздан

Ашыкъ оюнну тюрлюлери.

Алгъаракъда ашыкъ оюнну къаллай тюрлюлери болгъаныны юсюнден  сизни къысха хапарлагъан эдик. Энтта да аны бир ненча тюрлюсюню юсюнден билдире, ата-бабаларыбыз сюйген оюнну энчиликлери неде болгъанын ачыкълайыкъ.

Эркинликлери болмай, товарларына «Халал» деген сёзню жабышдыргъан предприятияладан сертификатла алыгъыз деп тилеген кезиу бошалгъанды

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан «Халал» коммерциялы болмагъан автоном организация ишлейди.  Ол тамамлагъан жумушланы, шериатны жорукъларына кёре ишлеген индустрияны болумуну эмда аны айнытыуда чырмауланы юслеринден биз республиканы муфтийини орунбасары, организацияны башчысы Алим Сижажев бла ушакъ этгенбиз.

Къол кётюрюу къоркъуусузлукъну жорукълары санитар излемле сакъланып бардырыллыкъды

1 июльда РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюу бардырыллыкъды.  Бу статьяда уа пандемияны кезиуюнде айырыу низамгъа къаллай жангычылыкъла кийирилгенлерин ангылатыргъа сюебиз.

Телефонла колониягъа жетмегендиле

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ючюнчю номерли колониясыны келечилери ол учрежденияда (тутмакъда) олтургъанлагъа хайырланыргъа кеслеринде тутаргъа окъуна эркинлик берилмеген затла жетдирирге умут этгенлени жолун кесгендиле.

Яслилени санына къошула барады

«Демография» деген Миллет проектни чеклеринде бизни республикада талай районлада жангы ясли блокланы къурулушу барады. Бу кюнледе энтта да ючюсюнде ишле къыстау бардырыладыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт - коммунал мюлк министерствосундан.

«Ахшы тенгим, аскерчи нёгерим»

Совет Союзну Жигити Леонид Белоусов таулу жашны юсюнден не заманда да жюрек жылыу бла эсгергенди. Леонид Георгиевич аскер тенги Байсолтанланы Алимден он жылгъа тамата эм сынамлыракъ болгъанды.

Законсуз ырысхыны багъасы 4,6 миллион сомгъа жетгенди

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау управлениясыны къуллукъчулары Май районда ОМВД-ны  полициячылары бла бирге оператив-излеу жумушла толтуруп, 39-жыллыкъ тиширыу къырал белгилери болмагъан тютюнле сатханын ачыкълагъандыла.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Бу тюрлю сёз тутушла нарт сёзлеча, айтыулача, алай киргендиле тилибизге. Аланы хар бири да жашау къурауну, итиниулерини, умутларыны, игиликни бла аманлыкъны юслеринден толу суратлау магъана жюрютедиле.