Календарь событий

17 июня 2020

Кюйсюз душманны жерин тапдырыргъа къызына

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

Мындан 79 жыл алгъа, 1941 жылда 22 июньда, фашист Германия Совет Союзгъа чапханы бла Уллу Ата журт уруш башланнганды.  Немислиле бла бирге  Венгрияны, Италияны, Румынияны, Финляндияны аскерлери да анга къажау сюелгендиле.  «Барбаросса» планны жарашдыра туруп, гитлерчи командованияны Совет Сауутланнган Кючлени бир ай бла жарымны ичинде ууатыргъа деп аллай умуту болгъанды.

Жай иссиледе бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле.

Инвестицияла - экономиканы терк айнытыууну ышаннгылы себебидиле

Заманны буйругъу

Къайсы экономикада эмда магъаналы жерни инвестицияла аладыла. Аланы хайырындан производствону аякъландырыргъа, кенгертирге, конкуренциягъа чыдамлы товарла чыгъарып тебирерге, сурамы иги болгъан жумушланы тамамларгъа онг табылады.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Фразеология айланчла хар бир халкъны да тилине кёп жылланы сыйдамланып,  алай киредиле. Аланы тасха магъаналарын жаланда тилибизни иги билген адам ангыларыкъды. Аланы хайырланыу ушагъыбызны толу да, ариу да этеди.

Элли жылдан сора къартлыкъмы огъесе оюмлу жашлыкъмы?

Бюгюнлюкде адамны жашауу узун болгъаны къартла ауушмай аслам заманны тургъанлары бла байламлыды деген оюм кенг жайылгъанды. Алай ол тюздю дерге жарамаз.

Жукъусузлукъдан къалай къутулургъа боллукъду

«Жукъусун тас этген саулугъун тас этеди» дейди нарт сёз. Ол уллугъа, гитчеге, тиширыугъа, эр кишиге, жамауат жашауда къаллай жерни алгъан адамгъа да бирча жарашады. Медицина эсепле уа жукъусузлукъдан бюгюнлюкде сабийле окъуна къыйналгъанларын кёргюзтедиле.

Кёп жумушланы тамамлагъа арала адамланы заманларын, кючлерин да аяйдыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында (МФЦ) къырал эм муниципал жумушла жалчытылынадыла. Аланы юслеринден толуракъ билир ючюн биз аны Чегем шахарда бёлюмюнде адамла бла ишлеуде баш специалисти Чочайланы Марианна бла ушакъ этгенбиз.

Бир юйде бир бирге ушамагъан къадарла

Къыйынмыды насыпха жол огъесе ол къадарны саугъасымыды? Юйюр жашаугъа хазырланыргъа керекмиди? Бийик билимсиз шёндюгю дунияда адам башын кечиндираллыкъмыды? Бу соруулагъа шарт  жууапла жокъдула, алай  юйюрлени  къалай жашагъанларына къарасанг, кёп зат ачыкъланады.

Тюз ниетлилеге да жагъылады бирде къара…

Таулу халкъны ичинде жашаулары тарых болуп къалгъан адамла бардыла. Аладан бири - Гюлюйланы Окъулайны жашы Гергъокъду. Аны юсюнден эсгериулени биз бирге жыяргъа кюрешгенбиз.

Миллет оюнларыбыздан

Нарт таурухлада тюбеген оюнла

Таулу жашчыкъны оюну, иши да бирге болгъандыла. Аталары малла бла къошладан къайтыр заманнга ала отун жыйышдыргъандыла. Уллу тёшлеге мюшкериге, артишге  барсала уа таш тёнгеретип ойнагъандыла.

Кечикген танышыу

Бу адам бла мен репрессиялагъа тюшгенлени бёлюмюнде танышханма. Анда башха миллетден адамла кёпдюле. Ол аланы араларында жарыкъ бети, акъыллы кёзлери бла айырмалы болгъанын биринчи кюн окъуна ангылагъанма.  Аны атасыны юсюнден хапары сейирди:

Жер бла байламлы халланы тарыхы, борчлары, рынок экономикагъа келишир амаллары

Жер бла байламлы халла бек терен ёмюрледе къуралгъандыла дерге боллукъду. Адамла дорбунлада жашагъан кезиуледе окъуна тёгерекдеги тийрелени кеслериникине санагъандыла. Ары башхаланы аягъы басханлай а, олсагъат къаугъа чыкъгъанды.

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып, тынгысыз болуп сакълагъандыла аланы хар юйде, хар юйюрде. Ол кезиуледе почтальондан сыйлы да, багъалы да адам хазна болмаз эди. Аланы жазгъанланы асламысы бу дуниядан кетгенди: кими къазауатда, жигитча сермеше, жан бергенди, кими белгисиз тас болгъанды, кими уа урушда алгъан жараларындан ёлгенди.

Адам эм закон

Льготалы кредит

Быйыл 1 июльдан башлап «Биринчи/юйюр автомобиль» деген кредит берилип башлайды. Аны багъасы 1,5 миллион сомгъа  дери жетген машинагъа къоратыргъа боллукъду (алгъын ол багъасы миллион содан учуз машиналагъа берилгенди).