Календарь событий

19 июня 2020

Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Адам эм закон

Хыйлачылагъа энтта ийнаннгандыла

Быйыл 12 июньда Терк районну Дейское элинден 54-жыллыкъ тиширыуну телефонуна ол танымагъан биреулен сёлешип, банкны ишчисиме деп, аны 500 минг сом кредит алыргъа заявкасы къабыл кёрюлгенди дегенди. Тиширыу, кредит алыр умуту болмагъанына да къарамай, сёлешген бла ушакъгъа киришип, банк картасыны шартларын белгили этгенди. Алай бла андан 7,5 минг сом алыннганды.  

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

 

Магнит жашчыкъ чынтты жигит болур муратлыды

Омск областьдан жетижыллыкъ Коля Кругляченко устазларын, тенглерин да кесини айтхылыкъ фахмусу бла сейирсиндиргенлей турады: темирден ишленнген затла аны чархына тюз да жабышдырылгъанча «къатып» къаладыла.

Къандес оюн

Анга дагъыда «Айдеш оюн» деп да айтхандыла. Малкъарлыла болмагъан жерде сейир оюнла къураргъа не заманда да уста болгъандыла. Къандес оюн да аладан бириди. Тауукъну этин ашай туруп, кёкюрегиндеги айыры сюекчикни алып, экеулен эки жанына тартадыла. Хар ким да уллуракъ жаны кесинде къалырча сындырыргъа кюрешеди

«Иймансыз» жашаууму кёрмейме

«Ийман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

 

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени синдрому дейдиле. Бу шарт адамланы барысында да болмагъанлыкъла, тюбеген а аслам этеди. Инсан тюшюнде озгъан кюнледе сынагъан затларын кёреди. Алимле оюм этгенден, адамны жукълагъан кезиуюнде мыйы кюндюз алгъан информациясын сюзгенлей турады. Аман тюшле уа ауур сезимлени хатасындан келирге боладыла, сёз ючюн стрессден неда къоркъуулу киногъа къарагъандан сора. Уяннганлай, биз аны унутабыз. Алай бир ыйыкъдан а биягъы кёребиз.

Сюймекликни сёзледе угъай, керти ишледе кёргюзтюрге тийишлиди

Мухаммад файгъамбар хар муслийманнга да керти юлгюдю, аны сюерге, анга ушаргъа сылтаула кёпдюле. Адам  жашауунда сюймекликге кёп кере, тюрлю-тюрлю болумлада тюбейди. Алай керти муслийманнга Мухаммад файгъамбаргъа, Аллахны саламы анга болсун, сюймеклик бир заманда да тюрленмейди, бошалмайды, кючюн тас этмейди.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

«Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю» кёп оюм байлыгъыбызны сыйындырады кесине. Ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла бу тасха магъананы жюрютген сёзлени бир бирине. Аланы тюз хайырлана юйренейик.

Таурухлу табийгъатыбызны сюерге юйрете

 Бир жол Бабугентни орта школуну  географиядан устазы Чабдарланы Зухура Батыровнаны кабинетде угъай, Чирик кёлню жагъасында берген мастер – классында болгъан эдим. Бек сейирлик дерс эди ол, адамны эсинде къалырча. Устаз бла бу табийгъат тамашалыкъланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

 

«COVID-19 адамны санларына салгъан заран тинтилмегени ючюн ол бютюнда къоркъуулуду»

 Глашланы Исмайылны юсюнден биз «Заманны» алгъыннгы номерлеринде бир ненча кере жазгъанбыз. Ол Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетни алтынчы курсуну студентиди.  

Сабийлени бузукълукълары ючюн – ата-аналагъа тазир

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай экспериментни Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». Проблеманы сылтауу оналты жылгъа дери бузукълукъ этгенле осал ишлери ючюн аз да жууаплы болмагъанларындады. Акъылбалыкъ жыл саннга жетгинчи тазир салгъан угъай, аланы административ бузукълукълада окъуна терслерге къыйынды. Праваласыз мотоциклге олтурургъа, авария этерге, адамланы ачытыргъа алагъа жарайды, алай законнга кёре келтирген заранлары ючюн сёз тутаргъа уа жарамайды.

«Къууанчны къууанчха ушатып, бушууун бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды. Кёчгюнчюлюкню, урушну къыйын, зор жылларында миллетибиз сыйлы тёрелерин, тилин бузмай сакълаялгъанды. Алай биз бюгюнлюкде ата-бабаларыбызгъа тийишлибизми, ала берген юлгюгю алалгъанбызмы?

Санаторийлени иши къыйыныракъ болгъанды

Озгъан айда Роспотребнадзор санатор-курорт учрежденияланы ишин къурау жаны бла рекомендацияла берген эди. Ол излемлени юсюнден оюмун «Маяк» санаторийни башчысы, «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Мамайланы Галина билдиргенди.

Терек бахчачылыкъда иги жетишимле

Россельхозбанкны отраслевой экспертиза этиу арасы бизни къыралда алмала сатыу рынокну онгларын сюзгенди. Терк айныгъан терек бахчала проектлери бла белгиленнген кюч бла ишлеп башларыкъларына кёп къалмагъанын эсге алып тергегенде, 2024 жылда быллай продукцияны производствосу 1,2 миллион тоннагъа жетерге ушайды. Андан бир миллиондан асламырагъын а ахыр беш жылны ичинде къуралгъан бахчала берликдиле, деп билдиргендиле Арадан.