Календарь событий

03 июня 2020

Адамланы жюреклерине ийманны салгъан

«Кертиди, бизни Жаратханны 99 аты барды. Аланы барысын да эсинде тутхан (санагъан) – Жаннетге кирликди» (Бухари эм Муслим). Бюгюн а биз сизни бизни Жаратханны аль-Мукъмин деген аты бла шагъырей этерге сюебиз (Къоруулагъан, Сакълагъан, Ийман  берген). Аны магъанасын бизге Абу-Ханифа атлы ислам вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи ангылатады:

Жаннетге кирирге онг берген жумушла

Мухаммад файгъамбарны (АСБ) хадислери 
Бир жол Мухаммадха, Аллахны саламы анга болсун, араплы: «Жаннетге кирир ючюн къаллай жумуш этерге кереклисин ангылатсанг эди, аны къайтарып турлукъма»,-деп сорады.  Файгъамбарны жууабы былай болгъанды: «Аллахха баш ур (жангыз анга), анга нёгер излеме, борч болгъан намазны къыл, закятны тёле эмда Рамазанда ораза тут» (Абу Хурайра).

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

 

«Хореография - мени жаным-тинимди»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы жашауун тепсеу искусство бла  къаты байлагъан, балетмейстер - хореограф Мусукаланы Анжеликады. Онбеш жылдан артыкъ заманны ол «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльде ишлегенди. Бусагъатда уа «Басият» сабий юлгюлю  къауумну художестволу башчысыды, аны репертуарыны асламысы  да кеси салгъан  номерледиле.

 

«Хар бош такъыйкъамы юйюрюм бла ётдюрюрге кюрешеме»

 Бир жыл мындан алгъа биз Къабарты-Малкъарда таэквондону ГТФ тюрлюсюнден федерацияны юсюнден жазгъан эдик. Анга башчылыкъны Дадуланы Азамат эте эди. Бу кюнледе уа ол сабийлени таэквондону олимпиада ВТФ тюрлюсюне юйретип башлагъанын билгенбиз. Ол бизни бла ушагъында ВТФ-ге нек кёчгенини, сабийлени юйретиуде неге эс бурургъа тийишлисин, кесини жашау жолуну юсюнден хапарлагъанды.

Биринчи мотоцикл агъачдан къуралгъанды

1885 жылда 10 ноябрьде  Германияда Бад-КаннштатданУнтертюркхайм шахар таба  ол кезиуледе болмагъанча алай терк баргъан бир сагъатха 12 километр къызыулукъ бла – биринчи мотоцикл къызынып тебирейди. Мотоцикл деп да анга къалай айтхын…Мотору болгъан велосипед десе тюзюрек болур, рамасы, чархлары да агъачдан ишленнген. Чархлары уа, велосипеддеча, эки угъай, тёрт окъуна эдиле, кеслери да къанжал бла тышланнганла.Аланы тёрт болгъаныны сылтауу конструктор велосипедде окъуна жюрюй  билмегенинде эди.

Грантны чеклеринде ишле тап бардырыладыла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк жаны бла министрини орунбасары, республиканы баш архитектору Астемир Унажоков, Прохладный шахар  округну администрациясыны башчысы Игорь Тараев эм  Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов   Бахсанда болгъандыла. Ала шахарны  «Мамырлыкъ, маданият эм солуу» деген ара паркында  ишле къалай баргъаны  бла шагъырейленнгендиле, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан.  

Медицина къапла бла жалчытылыныуну халы

Къабарты-Малкъарда коронавирус жайылгъан болумлада женгил промышленность бёлюмде къармашхан  предприятияланы  бир къаууму   медицина къапла эмда энчи кийимле тигип   башлагъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу  министерствону пресс-службасында.

Бизнес бла кюрешгенлени къоранчларын кёбейтмезге

Энчи предпринимательство бла кюрешгенле къайсы къыралны, регионну да экономикасында энчи жерни аладыла. Бу сферада къармашханлагъа себеплик этиу бла бирге къырал аланы сейирлерин къоруулауну да тамамлайды. Къабарты-Малкъарда бизнес бла кюрешгенле бла ишлеу къалай баргъаныны юсюнден предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев бла алгъаракълада ушакъ этгенбиз.

 

Хар ким жолун кеси сайлайды

Къадар, къадар деп къайтарып тургъанлыкъгъа, битеу жууаплыкъны анга атаргъа кюрешгенликге, кимге да баямды: кёп зат кесибизни къолубуздады. Хау, билмейбиз къачан ёллюгюбюзню, саулугъубузгъа да ие тюйюлбюз. Алай хар бирибиз ийманлымы – иймансызмы, намыслымы – бетсизми болургъа кесибиз сайлайбыз. Бардыла сатхычла, сёзлерине кертичиле да. Бир юйюрню юлгюсюнде анга къарайыкъ.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

Фразеология айланчла – ана тилибизни инжилеридиле. Алада халкъыбызны эс тарыхы сакъланады, аны айныу жолу кёрюнюп турады. Аланы билиу, хайырланыу бизни да бай этеди.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнгандыХурметли жамауат!

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

«Сагъыннган адамланы барысын да жюрегимден сюеме»

Малкъарны бла Гюржюню  жаланда эки аууш айырадыла – Тонгуз орун бла  Бечо.  Алгъын халкъланы араларында чекле болмагъандыла, адамла  миллетлеге айырылмагъандыла, бир бирлерине жюрюгендиле, экономика, жашау байламлыкъла жюрютгендиле. Анга уа  Бахсан ауузда, Малкъарда бла Гюржюде кёп тукъумла  жууукъ болгъанлары да шагъатлыкъ этеди.

«НЕ ЗАМАНДА ДА СУУАПЛЫКЪ ЭТЕРГЕ, ЭС ТАПДЫРЫРГЪА СЮЙГЕНМЕ АДАМГЪА»

Жашау жеринде турмайды. Ол тюрлене баргъаны къадар адам да, баш мадарын этерге юйрене, ашырады къууандыргъан, жарсытхан да дуния жолун. ХХ ёмюрде уа ол бош болмагъанды, кёп сынаула кёрюрге тюшгенди. Сыйлы таматаладан бири Элжоркъаланы Чомайны жашы Алим хажи бла хапарым аны юсюнденди.