Календарь событий

29 мая 2019

Къыт кезиуде огъары малкъарлыла кеслери къыйналгъанларына да къарамай, къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

28 май – Чекчини кюню

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла.

Наркотиклени жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр муратлыдыла

КъМР-де Ич ишле министерствода болгъан кенгешде наркотиклени профилактикасына аталгъан «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Кинематографистлени кезиулю фестивалы - жарыкълыкъны, ышаныуну белгиси

Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда «Кинокавказ-2019» аты бла Шимал Кавказны жаш тёлюсюню экинчи ачыкъ кинофестивалы баргъанды. Аны продюсерлери бу вузну бошагъанла Артём Челикин, Зарина Ажагоева эм Заур Нагоев болгъанларын энчи белгилерге керекди.

Битеукъырал эришиуден – доммакъ майдал

Армавирде дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, анга 21 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла.

Гежаланы Далхат Европаны биринчилигинде сермеширикди

Краснодар крайны Анапа районунда 13-14-жыллыкъ спортчуланы араларында боксдан Росссейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 60-дан аслам регионундан 326 боксчу къатышхандыла, ала 20 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

«Биринчи жырымы малкъар къызгъа жоралагъанма»

Къарачайлы къарындашыбыз Тамбийланы Асхатны жашы Къаспотну бизни республикада не заманда да ашыгъып сакълаучудула. Таулула аны жырларын бек жаратадыла, концертине барадыла, дисклерине да сюйюп тынгылайдыла.

Алтаулан больницагъа жетдирилгендиле

Байрым кюн «Кавказ» федерал жолда тёрт машина къагъышхандыла. Аны кезиуюнде бир адам ёлгенди, алтаулан  а саулукъ сакълау учреждениялагъа жетдирилгендиле.

«Аналыкъгъа хазырланнган тиширыулагъа алгъын энчи къайгъыргъандыла»

Заманнга кёре адамла, аланы жашаулары да тюрленедиле. Онтогъузунчу, жыйырманчы ёмюрледе ауурлугъу болгъан тиширыу кесин къалай жюрютгенини юсюнден биз Хасания элде хурметли ынна Бёзюланы Акули бла ушакъ этгенбиз.

Окъутууну игилендириуню амалларын сюзгендиле

Билим бериу жаны бла салыннган борчланы тамамларгъа себеплик этерик бийик даражалы технологияланы эмда методикаланы, окъутууну тюрлю-тюрлю кемчиликлерин неда жетишимлерин жыл сайын да «Эльбрусская переговорная площадкада» сюзюу энди тёреге айланнганды. Алгъаракълада мында кезиулю регионла аралы форум озгъанды.

Тинтиулери бла жашауну игилендирир умутлуду

Экономика илмуланы доктору  Керимланы Фатимат бу бёлюмде айырмалы  болгъанлай, атын айтдыргъанлай келгенли жыйырма жылдан атлагъанды. Алай эсе да, Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясындан сора КБГСХА-ны (бюгюнлюкде КБГАУ) экономика факультетин таууса  туруп, аны бу жолну сайлар умуту жокъ эди.

Энергетикле къоранчланы азайтадыла

«Каббалкэнерго» къоранчланы кетерир ючюн тири кюрешгени себепли быйыл биринчи кварталда  1,1 миллиондан артыкъ киловатт-сагъатны аяргъа онг табылгъанды.   Ол а  Элбрус районну он кюнню, Тёбен Черек элни уа юч айны  ток бла жалчытыргъа жетерик эди.

Газетибизни узакъ Японияда тансыкълау

«Заман» газетге – 95 жыл 

Газетни  къолума алып, «Багъалы   шуёхла! Сиз,  бир  тюрлю  сылтаула  бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз…» -деген  сёзлени окъусам, анга  бир  тюрлю чурум болмазгъа  керекди, деп  келеди  жюрегиме. 

Хар номерде - жашауубузну кёп тюрлюлюгю

«Заман» газетге – 95 жыл 

Багъалы окъуучуларыбыз!

Бу узун кезиуде (хужу кёчгюнчюлюкню санамай), газет халкъыбызны жашауу бла, аны къадары бла жашагъанды, аны харкюнлюк ишлерин,  къайгъыларын, жетишимлерин, муратларын къолундан келгенича кёргюзтюп тургъанды.