Календарь событий

24 мая 2019

Фахмулу журналист, асыл инсан, ышаннгылы тенг эди ол

Мен Къулбайланы Тенгизни жашы Алий бла бирге кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде борчун толтургъанына, адамлыгъына да, ыспас этгенден башха, аны юсюнде бир тюрлю шарайып тапмагъанма.

Кючбюсюреулюк

Зайнафны биринчи кере кёргенлей окъуна, Аслан анга аралып къалды. Ол тенги бла бирге кинотеатрны аллында сюелип тура эди. Анга ким да эс бурмай къоярыкъ тюйюл эди. Ёсюмлю, субай санлы къыз. Къарылгъач къанатыча, къара къашларыны тюбюнден ойнай-ойнай тургъан кёк кёзлери къарайдыла. Аз-маз къаралдымгъа тартхан бетини чырайлыгъына къарап турлугъунг келеди. Ышарса, чыммакъ акъ тишлери, чыракъ жаннганча, жылтырайдыла. Элде угъай да, сау дунияда да андан ариу болмаз деп, жаш алай сунады.

Минги тауда – жангы рекордла

«Red Fox Elbrus Race 2019» фестивальны чеклеринде россейли спортчула Минги тауда жангы рекордла тохташдыргъандыла.

Тренерлерини ышаныуун алдатмагъандыла

Хасавюртда СКФО-ну ауур атлетикадан чемпионатына округну эм кючлю гёжефлери жыйылгъандыла.

Республикалы турнирде – сегиз майдал

А.З. Вологировну хурметине жораланып, грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла, аланы араларында Элбрус районну  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну келечилери да болгъандыла.

«Саусуз сабийге юйде сакъ болургъа керекди»

Диабетден ауругъанланы саны ёсе баргъаны кимни да жарсытырчады. Бютюнда бу ауруудан сабийлени къыйналгъанлары. Андан адам кесин сакълар ючюн  профилактика амалла бармыдыла деген эм башха соруулагъа Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач–педиатры Зарина Хамикоева – Коцба  жууаплайды.

Нальчикде бизнес-ара ачылгъанды

Кёп болмай Россейде Предпринимательни кюнюне жоралап къууанч халда «Мени бизнесим» деген  ара  ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Фахмулу алим бла сейир эм хайырлы тюбешиу

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде  Н. И. Вавилов атлы Битеуроссей институтну битимлени генетика ресурслары бёлюмюню алчы илму ишчиси, биология илмуланы доктору Эдуард  Хатефов бла тюбешиу болгъанды. Ол университетни келечилерине эмда студентлеге нартюхню  жангы тюрлюлерин чыгъарыуну шёндюгю амалларыны  юсюнден лекция окъугъанды, деп билдиргендиле вуздан.

Насыпларын бир ниетлиликде, хурметликде эмда огъурлулукъда кёргендиле

Не десек да, уллайгъаны болгъан юйню  берекети башхады. Аны алайлыгъына уа алгъаракълада узакъ эм ариу эллерибизден  биринде -Хабазда- болгъаныбызда дагъыда бир кере тюшюндюк. Илистинланы Къазий бла аны юйдегиси Зулейха бир бирлерин къалай хурметлегенлерин, намыслагъанларын кёре, кесими ыннамы бла аппамы да эсге тюшюрдюм. Къалай  ушайдыла бирге ол озуп кетген ёмюрде ёсген, юйреннген абадан тёлюбюзню адамлары!

Налогла жыйыуда иги кёрюмдюле

РФ-ни Налогла службасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде быйыл биринчи кварталны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ведомстводан билдиргенлерича, бу кезиуге  4,8 миллиард сом жыйылгъанды. Аны бла план бла белгиленнген кёрюмдюню 20,2 процентге артыгъы бла толтурургъа къолдан келгенди.

Ата журтну юлгюлю инсанлары болургъа ант этгендиле

19 майда, В.И. Ленинни атын жюрютген пионер организациягъа 95 жыл болгъаны бла байламлы, Москвада Къызыл майданда къыралны жер-жерлеринден келген тёрт мингден артыкъ сабий пионерлени жыйынларына киргендиле. Аланы араларында Къабарты-Малкъардан баргъан жашчыкъла бла къызчыкъла да болгъандыла

Продукцияларын кёргюзтгендиле, алчы технологияла бла да шагъырейленнгендиле

Бу кюнледе Азербайджанны ара шахары – Бакудагъы  Экспо Арада аш-азыкъны 25-чи халкъла аралы кёрмючю - WorldFood Azerbaijan 2019 бардырылгъанды. Анга Россейден, Украинадан, Литвадан, Хорватиядан эмда кёп башха къыралладан эки жюзден артыкъ компания бла предприятие къатышхандыла. Миллет стендлерин а бизни къырал, Беларусь, Италия, Турция эм Шри-Ланка хазырлагъан эдиле.

«Къыйынны таба, тынчны излемейме»

Жангоразланы Солтанны къызы Жансурат къысха заманны ичинде кёп затха жетишгенди: экономика илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду. Бюгюнлюкде   В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни  управление институтуну директоруду. 75 илму эмда илму-педагогика иши барды, 51 статьяны, тёрт монографияны басмалагъанды. Ара журналлада жети илму иши, къырал изданияда да беш тынгылы статьясы.