Календарь событий

16 мая 2019

Шимал ара шахардан – юч майдал

Уллу Хорламны кюнюне жораланып, Санкт-Петербургну «Къыш стадион» спорт комплексинде эркин тутушуудан битеукъырал эришиу болгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан гёжефле да къатышхандыла, майдалла къытаргъа да жетишгендиле. Алай бла биринчи жерге Багъатырланы Руслан (74 кг.) чыкъгъанды. Мухамед Бештоев (65кг.) бла Эльдар Гоноков (86кг.) ючюнчюле болгъандыла.

Аналыкъ капиталны республикада 65 мингден аслам юйюр алгъанды

Аналыкъ капиталны программасы ишлегенли аны республикада  65312 юйюр алгъандыла, аладан 66,2 проценти берилген ахчаны хайырланып бошагъандыла.   

Халкъыбызны айтхылыкъ уланлары

2017 жылда дунияда эм бийик таугъа – Эверестге - чыкъгъан Аккайланы Алимни жашы Азнауур  кёп болмагъанлай  Гималайлада Непал бла Къытайны чеклеринде орналгъан Лхоцзеге (8516 метр) ёрлегенди.

Республиканы сют производствосу ишин тохтатмазча

ВТБ агропромышленный предприятиялагъа льгота халда кредитле бериуню пограммасыны чеклеринде Нальчикни сют комбинатына бир жылгъа беш процентден кёп тёлемезча амал бла  100 миллион сом ётдюрлюкдю, деп билдиредиле банкны пресс-службасындан.  

Экономиканы айнытыудан сора да, аслам адамны иш бла жалчытады

Терекде кийимле тикген «БТК групп» фабрика ишлеп тебирегенли быйыл беш жыл боллукъду. Бусагъатда мында ассортиментни кёбейтирча  эмда  продукцияны санын   ёсдюрюрча мадар этиледи. Алай бла жууукъ заманда, аскер кийимледен сора да, башха энчи формала да чыгъарып башларыкъдыла.  

Ветеранланы огъурлу, багъалы сыфатлары бюгюн да кёзюмю аллындадыла

«Бир киши да унутулмагъанды…» деген ат бла ветеранла бла тюбешиуледе, музыка-адабият композициялада школда окъугъан кезиуюбюзде кёп кере бола тургъанбыз. Бизге, сабийлеге, къазауатха къатышханла бир башха дунияны адамларыча  кёрюне эдиле. Къаллай бир огъурлулукъ бар эди аланы кёзлеринде. Аны бла бирге уа ала букъдурургъа кюрешген мудахлыкъ да. Ол сезимни къыйматын мен жаланда бюгюнлюкде ангылайма. Жаханимни ёз кёзлери бла кёрюп, санлары-жанлары бла билип, сезип, уруш этген, анда антлы тенглерин асырагъан да тынч тюйюл эди.

Биринчилени санында

Россейни стратегиялы башламчылыкъла агентствосу бу кюнледе  вузла аралы «Точка кипения»  конкурсуну «биринчи урумуну» эсеплерин ачыкълагъанды. Конкурсха эки жюз бийик билим берген учрежденияла заявкаларын ашыргъандыла.

КъМКъУ-ну алимлери тыш къыралла бла байламлыкъла къурайдыла

Алгъаракълада  гитче эм орта бизнес бла байламлы  тёрт жюзге жууукъ  компанияны келечилери,  Россейни, Узбекистанны эмда Ара Азияны къыралларыны билим бериу учреждениялары «Expo-Russia Uzbekistan 2019» деген  экинчи  халкъла аралы промышленный кёрмючге эмда аны чеклеринде  бизнес форумгъа къатышхандыла.

Эсепле чыгъарылгъандыла, жангы борчла салыннгандыла, аланы толтурууну амаллары да сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясыны  Управленияны таматасы, ич службаны полковниги  Аслан Лиховну башчылыгъы бла бардырылгъан  жыйылыуунда 2019 жылны биринчи кварталында оператив-къуллукъ этиу эм  производство-мюлк  ишни эсеплери  чыгъарылгъандыла. Анга ведомствону оноучусуну орунбасарлары,  бёлюмлени, службаланы,  учрежденияланы  башчылары  эмда аппаратда къуллукъ этгенле къатышхандыла.
 

Къобузчу

Согаланы Сейитни  жашы Зейтун бла биринчи кере Чеченде «Кавказ оюнланы» кезиуюнде тюбешген эдик. Анда эришиулеге къатышхан хар республика, ала уа жети болгъандыла, уллу майданда  къошла къурагъан эдиле. Аланы келечилери, бир бирге къонакъгъа барып, жашаулары, турмушлары бла шагъырейлене эдиле.

Энергетикле токну ызына терк къайтаргъандыла

Онекинчи майда ингирде сагъат сегизни жарымында уллу жел ургъаныны  эмда сакъ жауун жаугъаныны хатасындан «Нальчик» подстанциядан чыкъгъан 110 кВт кючлю электрокюч ыз ёчюлгенди эмда Чегем районда Шалушка, Каменка эм Яникой элледе жашагъан юч минг чакълы адам токсуз къалгъанды. Саулай айтханда, бу тийреледе 20 трансформатор подстанцияны иши тохтатылгъан эди.

Къырал Думаны депутаты жарсыуланы кетерирге сёз бергенди

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур Зольск районда болгъанды, районну Жер-жерли самоуправление советини депутатлары эмда активи бла тюбешгенди. Жыйылыугъа районну башчысы Руслан Гятов да къатышханды.

Финалгъа дери – хорламла бла

Калининград областьны Советск шахарында грек-рим тутушуудан СССР-ни спортуну устасы Валентин Бабиновну хурметине XXVII халкъла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден, Белоруссиядан, Литвадан бла Германиядан 9-17-жыллыкъ гёжефледен 145-си къатышхандыла.