Календарь событий

30 апреля 2019

От тюшюуден сакъланыуну амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Россей Федерацияны  эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов  жаз башында  сабан  ишлени кезиуюнде  эл мюлкге бёлюннген жерледе  отдан къоркъуусузлукъну жалчытыу бла байламлы  ведомстволу  кенгеш бардыргъанды.  Анга Россейни МЧС-ни таматасыны орунбасарыны къуллугъун толтургъан   Игорь Кобзев эм регионлада  агропромышленный комплекслени (АПК) таматалары, ол санда  КъМР-ни Правительствосуну биринчи орунбасары, эл мюлк министри Сергей Говоров, Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия-