Календарь событий

17 мая 2019

Сиз билемисиз?

1813 жыл. Оруслу академик Вишневский Минги тауну бийиклиги 5421 метр болгъанын биринчи болуп белгилегенди.

Эбизели таулу жаш

Бу сейирлик, тарых магъаналы шартланы эсгерип, газетге материал жазарыбызны  Шауаланы Замуратны жашы  Малик тилеген эди.

Кёзлеригизге дайым сакъ болугъуз

Мындан бир къауум жыл алгъа, жыл санлары абадан адамла кёзлери осал кёргенлерине тарыкъсала, жанынг ауруса да, сейир кёрюнюучю эди. Энди уа ол жарсыу уллу-гитче дей турмайды. Жаш адамланы, сабийлени, аны къояйыкъ да, къагъанакъланы араларында окъуна кёзлери кереклисича иги кёрмегенле кёп бола барадыла.

Жигит лётчикни хурметине – фильм, алгъышлаула, концерт

Нальчикде Къырал концерт залда Сабанчыланы Арипаны «Мени атамы юсюнден айтыгъыз» деген документли фильми кёргюзтюлгенди. Ол Совет Союзну Жигити Балтиканы тенгиз авиациясыны лётчиги Байсолтанланы Алим туугъанлы  100 жыл толгъаны бла байламлы алыннганды. Аны баш жигити Алим Юсуфовични жашы Валерийди, ол атасыны  кишилигини, аны саугъаларыны, энчи жашаууну юсюнден билдиреди,  аны бла бирге къуллукъ этгенле бла тюбешиулерин эсгереди. 

Къадалып кюрешсенг, итинсенг, не къыйын муратынгы да толтураллыкъса

«Заман» газетге гимнастика бла кюрешген къызчыкъланы аналары сёлешип, аланы тренерлери Елена Продуновагъа ыразылыкъларын билдиргендиле. Тиширыула айтханларыча, ол келгенли алай кёп заман озмагъанлыкъгъа,  къызчыкъла бла жашчыкъла жетишимле болдуруп башлагъандыла.  

Билим алыргъа, къатындагъылагъа болушургъа да талпынады

Окъуу юйлерибизде эрттеден да тохташдырылгъан тёреле, жангычылыкъла да бусагъатдагъы тёлюге сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына толусунлай тюшюнюрге онг бередиле.  Бюгюнлюкде алада тюрлениуле аслам болгъанларына да къарамай, ёсюп келген жашла бла къызла заманны излемине келиширге итинедиле.

Станцияла суу кётюрюлюуге хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

Сабий больницада ремонт къыстау барады

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы республикалы сабий клиника больница (РДКБ) боллукъ мекямда ремонт  къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Салукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан. 

Эски заводну мурдорунда – жангы предприятие

Кёп болмай Май муниципал районну Александровское элинде мал ашла чыгъаргъан «Голдкорм» завод сынау халда ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Соруула бергендиле, жууапла алгъандыла

Пенсия фондну Черек районда управлениясыны башламчылыгъы бла Черек районну Бабугент элини школуну устазларына пенсия системаны, анда бола тургъан тюрлениулени ангылатыу бла байламлы семинар къуралгъанды, аны управленияны ишчилери Башийланы Расул бла Атабийланы Амина бардыргъандыла.