Календарь событий

01 мая 2019

Онючжыллыкъ спортчуну жетишимлери

Бесланда боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга округну жети регионундан 2005 – 2006 жыллада туугъан 160-ха жууукъ спортчу къатышхандыла. Ала 20 ауурлукъ къауумда сермешгендиле.

Анда Элбрус районну «Элбрус» спорт школундан Гежаланы Далхат (38,5кг.) алтын майдал къытханды. Ол юч тюбешиуюн да хорламла бла бошагъанды, осетинли эм эки чеченли боксчугъа аз да онг бермегенди.

Тёгерек-башны тазалагъандыла эм айбатландыргъандыла

Озгъан шабат кюнде  Чегем районда уллу субботник бардырылгъанды.  Ол кюн тёгерек-башны кир-кипчикден тазаларгъа эм тапландырыргъа эллени администрацияларыны, организацияланы, учрежденияланы  келечилери эмда башхала  чыкъгъандыла. Саулай да эки мингден артыкъ адам эм   22 энчи техника да къармашхандыла. Ишлени чеклеринде 115 терекчик бла кёкен орнатылгъанды, эркинликсиз тёгюлген 32 свалка кетерилгенди.

Сюйген ишине кёл салып уруннганладанды

Темрезланы Билялны къызы Алина ана тилден бла адабиятдан окъутхан устазды. Жыйырма юч жыл болады ол жетишимли ишлеп тургъанлы. 2015-чи жылдан бери бийик категориялы устазды. 1998-чи жыл Карачаевскеден бийик билим алып келгенинден сора, Алинаны  алгъыннгы устазы Ёзденланы Зурида, аны Важное элни орта школуна чакъырады. Андан бери ишни айыпсыз мажаргъанлай келеди.

Оборудованияны бла техниканы жангыртыугъа - танг ахча

Быйыл биринчи кварталда Къабарты-Малкъарны тийресинде гидроэлектростанцияла бары да 37,6 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъаргъандыла, деп билдиргендиле РусГидро компанияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Бу кезиуде ремонт эмда комплекс халда жангыртыу программаланы тамамлаугъа 32,6 миллион сом къоратылгъанды. Ол санда 23,1 миллиону ремонтха берилгенди, къалгъаны уа - оборудованияны реконструкциясына эмда техниканы жангыртыугъа.

ПОЭТ ЖЮРЕГИ БОЛГЪАН РЕЖИССЁРНУ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы  справка эм информация бёлюмюнде «Библионочь» деген битеуроссей акцияны чегинде,  дагъыда 2019 жыл Театрны жылы болгъаны бла байламлы, «Сахнада жашау» деген ат бла белгили режиссёр эм актёр Казбек Дзудтаговну эсгергендиле. 

Доттуланы Ахматны хурметине – даражалы турнир

Тырныауузну «Геолог» физкультура-саулукъ кючлеу комплексинде боксдан «Россейни жашлыгъы» обществону чемпионаты болгъанды. Ол IBF эм WBC жаны бла дунияны континентле аралы чемпиону Доттуланы Ахматны хурметине  тёрели халда бардырылгъанды. Турнирде  къыралны башха-башха регионларындан 100-ге жууукъ боксчу сермешгендиле, хорлагъанлагъа «Спортну устасы» деген сыйлы ат эм Россейни боксдан чемпионатыны финалына къатышыргъа онг берилгендиле.

МАЛКЪАР ЭМ КЪАРАЧАЙ СТУДЕНТЛЕ МИЛЛЕТНИ КЪЫЛЫКЪ ХУНЕРИН БИЛИУДЕ ЭРИШГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни Отарланы Керим атлы Малкъар маданият арасында малкъар эм къарачай студентлени халкъыбызны ниет байлыгъына, къылыкъ хунерине – Ёзден адетге аталгъан эришиулери болгъанды.

Газгъа уллу кёллюлюк хата келтирмей къоймаз

Арт кезиуледе бизни республикада бирле юйлеринде газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарау келишимге къол салыргъа, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны аны бла кюрешген специалистлерин аллай приборла орналгъан отоулагъа жиберирге унамай тохтагъандыла.

Кёп къыйналып табылгъан насып

Токъсан жылда да - аякъ машинада 

Жаболаны Байрымукъ,  аны юй бийчеси Соня бла  уллу столну артында олтурабыз. Аллыбызда -  эрттегили суратла, документле,  ишде алыннган саугъала да. Алагъа къарай ушакъ этебиз. Анда-санда   къызлары Фазилят, аны сабийлери да сёзге къошуладыла. 

«Биригип ишлесек, маданиятны айнытыр жолну табарыкъбыз»

Элбрус районну маданият управлениясыны башчысы Толгъурланы Жаннетге алгъаракъда «КъМР-ни культурасыны сыйлы ишчиси» деген  даражалы ат берилгенине аны таныгъанла, билгенле да къууаннгандыла. Биз а, анга тюбеп, маданият махкемелени бюгюннгю болумларыны юсюнден ушакъ этгенбиз.
 

Урушда жигитлиги, мамыр жашауда жигерлиги ёсюп келген тёлюлеге юлгю болгъанлай къаллыкъдыла

Уллу Хорламны 74-жыллыгъына

Тогъузалары, беш къарындаш болуп, Зылгыда бир арбазда жашагъандыла. Исмайылны тамата къарындашы Хакяшны юй бийчеси эртте ёлюп, сабийлери аналарындан ёксюз къалгъан эдиле. Хакяшны гитче жашы Мухадинни къагъанакълыгъындан окъуна саулугъу жокъ эди. Элде школгъа жюрюгенинде да, педучилищеде окъугъан заманында юйге келгенинде да, Кемал ол жашчыкъны, кишиге жетдирмей, къолуна кётюрюп айланнганды. Ол жыллада жашау аламат болмагъанын билебиз. Конфет, къалач деген затла таулу юйюрлени кёбюсюнде элпек тюйюл эдиле. Кемал къолуна конфет неда татлы къалач тюшсе, аны ашаргъа кёзю къыймай, гитче Мухадинчикге асырап тургъанды

Ишчи жерле бла жалчытыуну къайгъысын кёргендиле

Бу кюнледе  КъМР-де УФСИН-ни колонияларында производство секторну айнытыугъа жораланнган тюбешиу болгъанды. Аны ишине управленияны начальниги  Аслан Лихов, КъМР-де Сатыу-алыу промышленный палатаны председатели Хасан Гукетлов,  «Экологистика» ООО-ну баш  директору  Варткес Галустян, Промышленниклени бла предпринимательлени  союзуну таматасыны биринчи  орунбасары  Жантемир Губачиков эмда «Халкъ устала» араны директору  Аслан Урусов  къатышхандыла. Ушакъны кезиуюнде  ведомстволаны оноучулары, келечилери  да тутмакълагъа  аслам ишчи жер къурауну онгларын  сюзгендиле.