Эм устала сайланнгандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - «Урунууну къоруулау жаны бла эм иги уполномоченный» деген атха конкурс бардырылгъанды. РФ-ни Урунуу кодексине тийишлиликде, бёлюмде бу жаны бла уполномоченныйлени профсоюз комитетни жыйылыуунда айырадыла. Анга организацияда ишлеген кимни да сайларгъа боллукъдула, аны къуллугъуна къарамай, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Конкурсха къатышханладан ай сайын неллай бир бузукълукъ тапханларын соргъандыла, ишчилени санитар-турмуш болумларын игилендириу жаны бла къаллай оноула этгенлерин да сюзгендиле. Алай бла биринчи жерге Май районну электросетьлерини урунууну къоруулау жаны бла специалисти Виктория Базылева, экинчини уа Прохладна РЭС-ни келечиси Александр Дуговский алгъандыла. Ючюнчюге эки специалистни тийишли кёргендиле: Урван эмда Басхан РЭС-лени специалистлерин Елена Середаны бла Фатимат Тлигурованы - аланы барын да саугъалагъандыла.

Компанияны производстволу къоркъуусузлукъ бёлюмюню башчысы – тамата инженерни орунбасары Марина Василенко айтханнга кёре, ишде урунууну къоруулаугъа компанияда уллу магъана бериледи.

 

Бизни корр.
Поделиться: