Мектепи тийресинде терекле орнатхандыла

Россейде «Эсгериуню бахчасы» атлы халкъла аралы экология-патриот акция быйыл энди бешинчи жылны бардырылады. Аны (акцияны) мураты уа- Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, 27 миллион терекчик орнатыуду.

Нальчикни Россейни Жигити Г.Н. Трошев атлы онбиринчи номерли мектебини келечилери да бу жол акциягъа къошулгъандыла. Окъуучула бла устазла школну тийресинде туяланы орнатхандыла.

Акция жыйырма экинчи июньнга дери бардырыллыкъды. Ол кеси да «Хорламны волонтёрлары» Битеуроссей жамауат къымылдауну эмда Хорламны полководецлерини Эсгериу фондуну, «Эсгериуню бахчасы» АНО-ну башламчылыкълары бла «Экология» миллет проектни «Агъачланы сакълау» федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.

Акция бардырылып келген беш жылны ичинде анга 50 къыралдан беш миллиондан аслам адам къатышханды. Былтыр а саулай да анча заманны орнатылгъан тереклени саны жюз миллионнга жетгенди.

2020 жылда акциягъа къыралны Президенти къатышхандан  сора, проект РФ-ни  Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну жанындан да тутхучлулукъ тапханды. Энди анга Россейни жангы регионларыны келечилери да тири къатышадыла.

Трамланы Зухура.
Поделиться: