Фатарны иеси ким болгъаны билир ючюн

Роскадастрны регионда бёлюмюнде эсгертгенлерича, 2023 жылны мартында тепдирилмеген мюлкню иелерини юсюнден энчи данныйлени ючюнчю инсаннга билдирмеуню юсюнден закон кючюне киргенди. Аллай информация башха адамлагъа жангызда инсан кеси ыразылыгъын бергенден сора айтылады.

Фатарны неда юйню сатыу-алыу жууаплы ишди, аны чурумсуз, артда даулаш чыкъмазча тамамлар ючюн кёпле нотариусну болушлугъун излеучюдюле. Роскадастрны бёлюмюню башчысы Анна Тонконог билдиргенича, иени ким болгъаныны юсюнден нотариусдан сорургъа боллукъду, сиз аны кертиси бла да сатып алыргъа сюе эсегиз неда къоншуланы хаталары бла сизге уллу заран тюшген эсе. Аны ючюн нотариусха ол данныйлени алыргъа эркинлигигиз болгъаныны юсюнден къагъытланы кёргюзтюрге тюшерикди, юлгюге сатыу-алыуну юсюнден келишимни, сюдге тюшген заран ючюн къоранчланы къайтырыуну юсюнден неда башха сылтаула бла жазылгъан заявленияны. Нотариус аланы тинтирикди, сора алада айтылгъан шартла тамам болсала, ЕГРН-ден выписканы аллыкъды, анда фатарны иесини къысха данныйлери – аты, тукъуму, атасыны аты, къачан туугъаны – жазыллыкъдыла. Энчи кезиуледе аны юсюнден толу информация боллукъду. Специалист заявленияны къабыл кёрмесе, аны бу оноууну юсюнден сюдде айтыргъа боллукъду.

Роскадастр нотариусла бла къысха байламлыкъда ишлейди, аладан келген заявлениялагъа ол кюн окъуна къаралып, электрон выпискала олсагъатлай жибериледиле. Информация аманлыкъчылагъа тюшмез ючюн, цифра къоруулау амалла хайырланыладыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: