Хыйлачыланы жангы амаллары

Жашауда къаллай тюрлениу болса да, хыйлачыла да алагъа кёре жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Адамлагъа телефон бла сёлешип, кеслерин банкланы ишчилерича неда правону къоруулагъан органланы келечилерича, арт кезиуледе уа аланы кеслерини жууукъларыча танытыргъа кюрешедиле, жалгъан интернет-сайтлагъа кирирге чакъырадыла, ётюрюк саугъала бла алдайдыла. Быланы кёбюсю эрттеден бери да белгили амалла болгъанлыкъгъа, хыйлачыланы ыргъакъларына тутулгъанланы саны хазна азаймайды. Сакълыкъны баш жоругъу: керти полициячыла эмда банкланы ишчилери сизден энчи информацияны, смс-кодланы, пароль деген затланы сурарыкъ тюйюлдюле, кеслерин танытырча удостоверенияларын суратха тюшюрюп жибермейдиле.

Арт кезиуледе уа аманлыкъчыла жангы амал мажаргъандыла. Ол а неди десегиз, жалгъан интеллект берген онгла. Ала аны хайырланып, адамны танышыны ауазын келишдирип, алай сёлешаладыла. Телефонда адамны анасыны, сабийини неда жууугъуну ауазы эшитилип, ол: «Хатагъа тюшгенме, болуш ахча бла», - деп хахай этсе, анга алданмай къалгъан къыйынды. Аманлыкъчыгъа уа ол керекди да.

Адамны ауазын келишдирирча, аны бир жерден алыргъа керекди. Хыйлачыла аланы социал сетьледе излейдиле неда телефон бла сёлешгенде жазып аладыла. Ызы бла жалгъан интеллект технология бла кеслери айтханны анга ушашлы этедиле.

Хыйлачыгъа алданмазча, сизге таныш ауаз бла биреу сёлешип, ахча тилесе, ол керти да сиз таныгъан адам болгъанын ашыкъмай эмда абызырамай сагъыш этигиз. Ауазында ишеклик этдирген абери эшитилемиди, ол алай сёлешиучюмюдю, аллай сёзле айтамыды? Шёндю бирле адамны телефон номерин окъуна келишдирип, алай сёлеширге юйреннгендиле – ол да эсигизде болсун. Телефонда банкны номери чыкъгъанлыкъгъа, уллу кёллю болмагъыз, хар айтханнга ийнанып къалмагъыз.

Хыйлачыланы юслеринден шёндю кёп жазадыла эмда айтадыла – ол игиди. Кёпле, алгъынча, алай терк алданмайдыла, телефон бла сёлешгенликге, хар кимге да ийнанып къалмайдыла. Алай аманлыкъчыла да артха турмайдыла, айтханыбызча, адамланы ауазларын келишдирирге тюзелгендиле. Ала энди бошуна сёлешип къалмай, адамны социал сетьлерин тинтедиле, жууукълары ким болгъанларын, къолайлыкъларын сюзедиле, неллай бирге эмда къалай алдаргъа боллугъун сагъыш этедиле. Къысха айтханда, хар кимни да бохчасына кирирча энчи амал табаргъа кюрешедиле. Аны себепли къайтарып айтыуну хатасы жокъду: бек сакъ болугъуз, телефон бла сёлешген ким да болсун - ышанмагъыз.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: