Илму

Ырхыланы бойсундургъан алим

Анахаланы Назирни жашы Кошкинбайгъа уллу алим деп арсарсыз айтыргъа боллукъду. Аллай атха  этген ишлери бла тийишлиди.   Ол техника илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду.

Адам кесин игиге буюрса, кёбюрек ышарса, жашауну ачы чакъларын хорлаяллыкъды

Белгилиди, жашаугъа жарыкъ кёз бла къарагъан  юйюнде,ишинде  жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады.

Алимле байламлыкъда ишлерге таукелдиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жангы производство технологияланы «Элбрус» инженеринг арасы,  Санкт-Петербургну Пётр Великийни атын жюрютген политехника университетини (СПбПУ)  алчы производство   технологияла институтуну Жангы компетенция арасы  телемост ётдюргендиле.

Университетни атын айтдыргъанды

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду. Аны юсюнден асламлы информация органлада кёп айтылады, алай бу жазмабызны энчилиги автор - краевед, Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз, кеси экспедициялагъа къатышып, кёзю бла кёргенни, сынагъанны жазгъанындады.
 

Композит материалла кёп жерледе хайырланылырчадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери «Роскосмос» къырал корпорацияны  «Композит»  предприятиясы бла бирге гитче объёмда композит материалланы производствосун  башларгъа умутлудула. Аны юсюнден  университетни прогрессив материалла эм аддитив технологияла жаны бла арасыны таматасы Светлана Хаширова билдиргенди.

Жаш адамла билимлерин ёсдюрлюкдюле, проектлерин да къорууларыкъдыла

6-8 ноябрьде Архызда «Маданиятланы арасында ушакъ» деген регионла аралы жаш тёлю илму-практика форум боллукъду. Анга Шимал  - Кавказ федерал округдан (СКФО)  жюзге жууукъ адам къатышырыкъды. Ол Халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмю бла Къарачай-Черкесни Миллетлени ишлери, асламлы  коммуникацияла эм басма жаны бла министерствосу къурап бардырылады. 

Ачыкъ, хайырлы, сейир проектле

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде НТИ-ни платформасыны «Осенний навигатор» онлайн-сессиясы ётгенди. Анга вузланы «Точка кипенияларыны» битеу бёлюмлери къатышхандыла, ол а  Россейни 48 шахарындан 70 къауум.

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Страницы

Подписка на RSS - Илму