Эсепле белгили журналлада басмаланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къырал университетинден билдиргенлерине кёре, бу кюнледе булутланы физикасы эм гидрометеорология процесслерини къуралгъанлары бла байламлы Битеуроссей конференция ишин бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Бийик-тау геофизика институтда ётгенди.

Быйыл, Илмуну жылында, конференция Росгидрометни 2021 жылда къуралгъан Илму-техника конференцияларыны, семинарларыны, оператив- производстволу кенгешлерини планына кёре бардырылады.

КъМКъУ-дан анга илму-излем эм инновацияла тинтиуле бёлюмню таматасы, география илмуланы доктору Сергей Шагин, физика эм математика институтну директору, физика-математика илмуланы доктору Борис Кунижев, физика эм математика институтну директоруну орунбасары, физика-математика илмуланы доктору Замир Калажоков эм башхала къатышхандыла.

Конференцияда Росгидрометни озгъан жыллада жетишимлери белгиленнгендиле: буз ургъандан, къар юзюлюуден къоруулагъан, техника жауунла жаудургъан, кюнню халын игилендирген, булутланы чачхан жангы технологияла. Аланы жашаугъа къалай кийирилгенини юсюнден да айтхандыла. Андан сора да, табийгъатны къоркъуулу болумларындан адамланы къорууларча жангы тинтиу ишле болгъанларын да энчилеп белгилегендиле.

РАН-ны академиги, география илмуланы доктору, бийик-тау геофизика институтну илму башчысы, профессор, КъМКъУ -ну геофизика эм къоркъуулу болумла кафедрасыны таматасы Залийханланы Михаил конференцияны сыйлы председатели, конференцияны председатели уа Росгидрометни таматасы Игорь Шумаков болгъандыла. Сора, Росгидрометни таматасыны орунбасары Владимир Соколов эм «ВГИ» ФГБУ-ну директору, техника илмуланы доктору, профессор Беккиланы Мухтар председательлени орунбасарыны ишин тамамлагъанды.

Беккиланы Мухтарны докладында Къабарты-Малкъар къырал университет ВГИ бла биригип бир къауум статья басмалагъаны, бу арт эки жылда КъМКъУ-ну жетишимли бошагъан он жаш специалистни институт ишге алыннганлары белгиленнгенди.

Конференцияны келечилерини илму ишлери IOP Conference Series: Earth and Environmental Science журналда басмаланырыкъдыла.

Додуланы Мадина.
Поделиться: