Инновациялы урлукъчулукъ – тыш къыраллада рыноклагъа чыгъар амал

Бизни республиканы эл мюлкюнде иги перспективалары болгъан сферагъа урлукъчулукъ саналады. Бу жаны бла мында  бай илму эмда практика сынам жыйылгъанды. Жарашдырылгъан урлукъланы качествосу тыш къыралладан келтирилген материалгъа бир жаны бла да хорлатмайдыла, дегендиле Россельхозараны КъМР-де бёлюмюнде.

Урлукъчулукъ бла кюрешиу системагъа КъМР-ни эл мюлк илму-излем институту, КъМКъАУ, Россельхозараны бёлюмю, КъМР-де Госсорткомиссия, Россельхознадзорну Шимал-Кавказда управлениясы киредиле.

Бюгюнлюкде республикада урлукъчулукъ бла 40 чакълы мюлк кюрешеди. Алада нартюхню, картофну, мирзеулюк эмда къудору маталлы, сора дагъыда мал ашлагъа жараулу эмда техникалы битимлени урлукъларын жарашдырадыла. Жыйылгъан бай сынам гибридлени танг эмда кеч жетген тюрлюлерин чыгъарыргъа амал береди. Сагъынылгъан институтда, «Отбор», «Шэджэм», «Астек-Агро» эм башха предприятиялада селекция иш тири эмда къыйматлы барады. «Гибрид СК», «Юг-сервис», «Элеватор» заводлада урлукъну айырып жарашдырадыла. «Отбор» агрофирма уа саулай Россей Федерацияда эм уллугъа саналгъан инвестициялы проектни тамамлап бошагъанды.

Былтыр кёп регионла, тыш къыралла да Къабарты-Малкъарда жарашдырылгъан нартюх урлукъдан 15 минг тоннасын сатып алгъандыла. Сурам бегирекда Татарстанда, Алтай крайда, Башкирияда, Новосибирск, Киров, Воронеж эмда Рязань областьлада уллуду. Белоруссияда бла Иранда да бизден урлукъну иги аладыла.

Быйылгъы умутла андан да уллудула: жылны ахырына дери сагъынылгъан предприятияла 20 минг тонна нартюх урлукъ сатаргъа дейдиле. Россельхозараны специалистлери да бу ишге тири къатышадыла, урлукъ ёсдюрюлген участкалагъа кёз-къулакъ боладыла.
 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: