Айырмалы студентлени санында

РФ-ни Журналистлерини союзуну келечиси, «Минги-Тау» журналны бёлюмюню редактору Байтуугъанланы Исмайыл Илму тинтиуле ючюн Жалынчакъсыз къыралланы бирлешмесини «Фахмулу жаш тёлюню халкъла аралы энциклопедиясы» «Эм ахшы студент-2021» 3-чю китап коллекциясына тюшгенди. Жаш Дербент шахарны Социал-педагогика институтун тауусханды, В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар аграр университетни студентиди.

Эришиуде аны «Состояние растениеводческого комплекса в КБР», «Роль ячменя как технологической и продовольственной культуры», «Разработка экологически безопасной технологии возделывания гороха в условиях предгорной зоны КБР» деген ишлери кёргюзтюлгендиле.

Бу эришиу СНГ-ны эм Европаны илмусун эм жаш студентлерини энчи жетишимлерин пропагандалаугъа бурулгъан проектди. Жаш алимлеге билеклик тапдыргъаны ючюн ыразылыкъ къагъытны студентни илму башчысы, «Агрономия» кафедраны профессору Ирина Ханиевагъа да бергендиле. Байтуугъанланы Исмайыл СНГ-да «Эм ахшы студент-2021» проектге тири къатышханы ючюн сертификат къоллу да болгъанды.

Конкурсну баш борчу эм иги жаш алимлени ачыкълауду, илмугъа сейирлерин ёсдюрюудю, илмуну бла билим бериуню айнытхан бирлешген майданны жарашдырыуду эмда Содружествону къыралларыны студентлерини араларында къаты байламлыкъланы къурауду. Проектге Къазахстандан, Россейден, Узбекистандан, Таджикистандан, Къыргъызстандан, Беларусьдан эм башха къыралладан айырмалы студентле къатышхандыла.

Энтта бир ахшы хапарны да билдирмей болмайбыз – Байтуугъан улуну СНГ-ны къыралла аралы ассоциациясына алгъандыла. Жууукъ заманда анга эсде къаллыкъ белгини, къыралла аралы сертификатны эм ыразылыкъ къагъытны тутудурлукъдула.

Исмайылны алгъышлайбыз, мындан ары да жетишимле тежейбиз!

КъМР-ни Журналистлерини союзу.
Поделиться: