Календарь событий

23 августа 2022

Оюнну да оюн биледи

 Хапар

Базар кюн, асхут заманда, беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп хапар этебиз. Озуп кетген колхоз-совхоз заманланы да эсибизге тюшюребиз. Фермада малчыла, ийнек сауучула болуп  ишлеп тургъанбыз. Ара мюлкле адамланы бир бирге жууукъ этген, бирикдирген кюч кибик эдиле. Бюгюнлюкде ала жокъ, бизни тёлюге уа, ариу жомакълача, эсибизде къалгъандыла.

Борчларын тёлемей къутулалмагъандыла

Жыл башланнганлы  «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу  ток ючюн борчларын жапмагъан 1 308 чакълы адамдан  сюдню  болушлугъу бла  7,5 миллион сом  алгъанды.

Жашауунда огъурлу ыз къойгъанды

Журналист жолла бизни кёп жерлеге жетдиредиле, кёп адамла бла тюбешдиредиле. Аланы бирлерин унутаса, башхалары уа эсден кетмей, жюрегингде бир огъурлу ыз къоядыла. Мени да тёрт жыл мындан алгъа  къадар аллай тиширыу бла тюбешдирген эди. Ол Акъ-Суу элде жашагъанды. Анга ол заманда токъсан жыл толгъан эди.

Ала Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жан бергендиле

Экинчи дуния урушну бек уллу сермешлеринден бири – Курск дугада сермеш -  1943 жылда 5 июльда башланып, 23 августда бошалгъанды. Анга  малкъарлы жашладан кёпле къатышхандыла, ол санда Зокаланы Башчыны жашлары Келлет бла Хамза.

Инсульт болмаз ючюн не этерге керекди

Бусагъатда инсульт болуп, больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Инсульт болмаз ючюн не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ.

Иссиликден къалай сакъланыргъа боллукъду?

Росгидромет арадан билдиргенлерине кёре, бу кюнледе республикада кюн бек исси болуру сакъланады, къызыулукъ 38 градусха жетерикди. Быллай хауа болумлада женгил кийимле киерге, жалан баш кюннге чыкъмазгъа керекди. Терк-терк суу ичигиз, алай ол бек сууукъ болмазгъа тийишлиди. Дарман хансладан суу неда жашил чай, газы болмагъан нарзан да себеп боллукъдула, деп юйретедиле МЧС-ден.

Мирзеуден аслам жыйылгъанды

Республиканы аграрийлери къылкъылыланы  оруп бошагъандыла. КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл ала 66 минг гектарда ёсдюрюлген эдиле. Тергеулеге кёре битеуда 236 минг тонна мирзеу жыйылгъанды.  Бир гектардан орта эсеп бла  35,8 центнер. Ол  былтыргъы кёрюмдюден 2-2,5 процентге игирекди.