Календарь событий

22 августа 2022

Заман жели отун ёчюлтген назмучу

Малкъар назмучу Теммоланы Къасботну жашы Хамит Огъары Басханда туугъанды. Не къыйын заман болса да, мал бла, жер бла кюрешген таулула мюлк жюрютгендиле. Атасы, анасы сабийлери билим алырларын сюйгендиле. Окъуулулукъну балаларыны, халкъыбызны  жашауунда не магъанасы болгъанын Бахсан ауузунда алгъадан билгендиле – тау бийле, алагъа келген къонакъла да кёплеге кёз ачдыргъандыла.

Элбрус райондан

Элбрус райондан

Тазалау объектле кючлендирилликдиле

Минги тауда туристлени саны кёбейгени бла тазалау объектлени кючлендириуню проблемасы аслам эс излейди. РФ-ни «СКФО-ну айнытыу» къырал программасыны чегинде Азау тала бла Элбрус элни араларында жангы магистраль коллектор ишленеди, аны узунлугъу 17 километрден асламды, сора болгъан тазалау объектле да жангыртыладыла. Къурулуш экинчи жылны ахырына бошалырыкъды.

Суу кётюрюледи деген къоркъуудан къутулгъандыла

Бизни республикада гидроэлектростанцияла черекледе суу кётюрюлген кезиуде ишлерин чырмаусуз бошагъандыла. 

Уллу байрамгъа жораланып

25 -27 августа Нальчикде  «KAVKAZ MUSIC FEST» музыка фестиваль ётерикди. Анга Шимал Кавказны бла Россейни   Юг регионларындан эм Белоруссиядан да беш жюзге  жууукъ  артист къатышырыкъды.

Таматала борчларын билирге керекдиле

Бюгюннгю законлагъа  тийишлиликде, окъуу учрежденияланы от тюшюуден къоркъуусузлукъларын жалчытыу толусунлай аланы таматаларыны боюнундады.

Чегетде – сейир тюрсюнлю кёл

Къабарты-малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республикабызны ариу жерлерини юсюнден дайым эсгерте турады. Алай бла бу жол сёз «Донгуз орун кёлню» юсюнден барады.

Хунерли устаз, къайгъырыулу ана

Устазлыкъ кёп башха усталыкъладан жууаплы да, къыйын да болгъанына угъай дерик чыкъмаз. Нек дегенде сабийни жашаугъа кёз къарамы да ма андан башланады, аны окъургьа кёллендирген да олду. Ол хунер а бек керекди. Дагъыда тёзюмлюлюгю, жюрек халаллыгъы болмагъан бир да сайламасын бу жумушну. Аны мен айтмайма, педагогланы кеслеринден зшитгенме.

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда  «Агропромышленный комплексни экспорту» регион эм «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектлеге кёре, Май, Прохладна эм Чегем районлада эл мюлк  жерлени 1,825 минг гектарын сугъарырча мадар этилгенди.

Томатланы жарашдырып кюрешедиле

Къабарты-Малкъарны консерва  заводлары  бусагъатда  асламысында  томатланы жарашдырып кюрешедиле.  Алай бла бюгюнлюкде  таматланы предприятияладан бири 200 тоннадан асламыдан бир миллон чакълы банка хазырлагъанды. 

Белгилисича, республикада томатланы  жарашдырыу бла бир къауум консерва завод кюрешеди. Аланы сырьёларыны асламысын  кеслерини жерлеринде ёсдюредиле. Ол себепден продукцияны качествосуна жарсыр кереклиси  болмайдыла. Аланы продукциялары энчи бренд бла башха россей маркала бла да чыгъарыладыла. 

Аскерчилеге эм аланы юйюрлерине къаллай тёлеуле тийишлидиле?

Аскерчиле эм право низамны сакълаучу органланы келечилери пенсиягъа чыкъгъанларындан сора пенсияларын кюч ведомстводан алгъанындан тышында, бир-бир болумлада граждан жаны бла тёлеулеге да тийишлидиле. Аны ючюн адам аскер службасын бошагъандан сора граждан ишде урунургъа, алай бла пенсия балла жыяргъа керекди. 

Чёплеуню хайыры кёпдю

Чёплеу хайырлымыды, алай эсе уа, недеди игилиги? Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Шауаланы Клара айтады: