Календарь событий

30 августа 2022

Энейни жолоучулугъу

Бурунгу заманда греклиле кюйдюрген Троя шахардан къачхан, Рим патчахланы эм биринчилеринден бири Энейни къадары бек сейирди. Айтхылыкъ назмучу Вергилий Энейни Италияда жолоучулугъун кесини «Энеида» деген поэмасында кёргюзтгенди. Эней, аны жашы Юл (Асканий) эм башха троянчыла, тенгизде къайыкъда жюзе кетип,   бир жагъада чыгъып тохтагъандыла. Ол жерге римлиле артда Троя деп атагъан эдиле. Сунмай тургъанлай жерни тюбюнден кезлеуле чыгъып башлайдыла. Эней анга асыры къаууаннгандан, къурманлыкъ этеди. Аш-суу жарашдырыргъа башлагъанда, адырлары болмагъанларын  ангылайдыла. Будай къалачларын ала отха кёмюп биширгендиле. Алай ол азыкълары кёпге жетмегенди.

«Бизде билимден сора да жюрек ачыкълыкъ изленеди»

Чегемде Ара район больницаны эм Тёбен Чегемни терапевти Текуланы Асият бла подполковник, бусагъатда Бабугентде кадет школда юйретиучю Гамзат Исхаков эки къыз бла  жаш ёсдюредиле: Самирагъа онеки жыл, Сафиягъа тогъуз жыл, Салимге уа тёрт жыл болады. Иш бла юйюр жашауну бирге келишдирген тынчмыды, огъесе къыйынмыды, аны юсюнденсоргъанбыз Асиятдан.

Къыйынына – тийишли багъа

Къыйын болумлада халкъны къоруулаугъа, бийик таулада адамланы сакълаугъа салгъан уллу къыйыны, кёп  жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Россейни Президентини буйругъу бла МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны биринчи класслы къутхарыучусу Цезарь Квицианиге «Россей Федерацияны сыйлы къутхарыучусу» деген ат берилгенди.

Нальчикде –даражалы эришиуле

Нальчикде комплексли единоборстволадан СКФО-ну биринчилиги къуралгъанды. Эришиулеге Дагъыстандан, Чеченден, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан бла Къабарты-Малкъардан 144 гёжеф къатышхандыла, ала 6 жыл сан къауумда тутушхандыла.

Адет билсенг – адетге кёре, билмесенг – бетге кёре

Намыс болмагъан жерде насып, берекет, къууанч да болмайды. 

Командабыз – ючюнчю жерде

Нальчикде «Спартак» стадионда регбиден ЮФО-ну бла СКФО-ну биринчиликлери бардырылгъанды. Анга Краснодар крайдан, Кърымдан бла Къабарты-Малкъардан 17 жыллары толмагъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла. Баш судьяны къуллугъун Залим Докшукин толтургъанды.

Агъачланы кенгертирге алланып

«Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре «Агъачланы сакълайыкъ» деген битеуроссей акция жыл сайын бардырылады.

Ахчасыз, тенгсиз да къалмазча

Бир тюрлю сылтау бла борчха ахча излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны ючюн юристле борч бергенде расписка жарашдырыгъыз деп юйретедиле. Къаллай кезиуледе расписканы юридический кючю болгъаныны, аны къалай жазаргъа кереклисини юсюнден бизге юрист Азамат Тохов айтханды.

Кёпле борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла

Быйыл озгъан жети айгъа «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню  диспетчер бёлюмюню специалистлери хайырланнган ток ючюн тёлемей 1,3 миллиард сом чакълы  борч этип тургъан 65 минг абонентге   ЛЭП -дан кесерге боллукъларына эсгертиу этгендиле. Аладан  47 минги энчи арбазлагъа эм 18 минги да организациялагъа жетеди.