Календарь событий

01 августа 2022

Россейде болжаллары чыкъгъан ашарыкъланы юлешедиле

Аш-азыкъ жаны бла къытлыкъ киргенини хатасындан Россейде ашаргъа жараргъа деп белгиленнген болжалы чыкъгъан  продуктланы юлеширге деп     оноу этгендиле. Аллай жалгъан хапарны украинлы телеграм-каналны тохтамагъанлай жайгъанлай турадыла, аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал билдиргенди. 

«Олимпге жол» - алчыланы санында

Москвада ауур атлетикадан «Олимпге жол» деген аты бла даражалы битеукъырал эришиу бардырылгъанды.

Аскерчини къадары

Созайланы Кичинауну жашы Азамат урушха Холамдан кетген эди.

Эссизлик бла хайырланып, ахча къоллу болгъанды

Банк картадан ахчаны урлагъан жууапха тартылгъанды. Элбрус районну прокуроруну болушлукъчусу Малкъондуланы Мурат инсаннга ачылгъан терслеу  ишни къабыл кёргенди.

Бир-бир тукъумларыбызны къуралыуларыны юсюнден

Тукъумларыбызны, алып айтханда, ол кесине жууукъ бир ненча тукъумну санайды бу материалда, къуралыуларыны юсюнден Улбашланы Саният бир ненча жыл мындан алгъа жазгъанды. Аны жазмасы бла келиширикле, келишмезликле да болурла, аны себепли анга толусунлай тарых шартлыды дерге жарамаз, алай анга энчи оюмгъача къарасагъ а – сейирди.

Адамны басымы кётюрюлсе не этерге керекди…

Жай къызыулада жыл санлары жетгенлени къан тамырларыны басымлары кётюрюле эм энишге тюше туруучуду. Аны бла байламлы «Юйюрню саулугъу» журналда басмаланнган кардиолог, медицина илмуланы кандидаты Семен Малишевскийни оюмун басмалайбыз.  

Танг кесек жол жангыртылады

Быйыл Къабарты-Малкъарда  «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа «Регион, район эм жер-жерли магъаналы  автомобиль жолланы айнытыугъа себеплик этиу»  федерал проектге кёре эм регионну жол фондундан бёлюннген ахчагъа     170 километр чакълы жол жангыртыллыкъды. 

Сабийле ёсдюргенлеге къаллай тёлеуле тийишлидиле?

Сабийлери болгъан юйюрлеге тийишли пособияланы юслеринден Россейни Социал страхование фондуну специалистлери билдиргендиле.

Ахча кимге бериледи?

Жюреги излеген жол бла барады

Зольск районну сабийлеге къошакъ билим берген арасыны краеведениядан, инжиле бла, тузлу тылы бла да абериле ишлеуден юйретген педагогу Узеланы Биясланны къызы Лейля быллай махкемелени арасында эрттеден да тёрели болгъан «Сердце отдаю детям!» деген Битеуроссей конкурсха анда ишлегенли бери да къатышханлай келеди. 

Наратла таласында, тамашалыкъ табийгъатда

Огъары Бахсанда башланнган Адыр-суу аууз жангыз Минги тауда угъай, саулай Шимал Кавказда да эм ариу жерледен бириди. Аны себепли туристлени, къаячыланы да бери сюйюп келгенлери сейир тюйюлдю. Бийик таулагъа чыгъардан алгъа, ала бир кесек солуу алырча, хауагъа юйренирча, озгъан ёмюрню 30-чу жылларында мында 2380 метр бийикликде, наратла таласында, туристлеге деп объект ишлегендиле. Жолоучулукъланы сюйгенлени къаууму Москваны Менделеев атлы химия-технология институтуну преподавательлери эм студентлери бла бирге Уллу-Тауну тюбюнде биринчи чатыр шахарчыкъны орнатхандыла.