Календарь событий

14 августа 2022

Аны баш ышанлары – жууаплылыкъ бла къайгъырыулукъ

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

Мал Тейриси – адам

Халкъыбыз жаратылгъанлы бери малчылыкъ, жерчилик бла кюреше келеди. Малчылыкъгъа уа аслам эс бурулгъанды, жашагъан жери анга иги келишгени себепли.
Адамларыбыз буруннгудан бери малны этин, жюнюн, терисин, мюйюзюн, къышмыларын окъуна жаратханды. Этинден ненча тюрлю ашарыкъ этгендиле, ол санда битеу дуниягъа айтылгъан шишлик, жаубауур, уча, сохта, жёрме.

«Юй жюрегинги, кёзлеринги да къууандырыргъа керекди»

Кючмезланы Арсен жашау  журтланы  проектлери  бла он жылдан артыкъ кюрешеди, аланы конструкцияларын тергейди, архитектура  сыфатларын да жарашдырады. Жашау журтну тыш ариулугъу, мурдоруну, къабыргъаларыны кючлюлюгю, жер участкагъа ол къалай келишгени – аланы барын да этерге аны къолундан келеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.