Календарь событий

24 августа 2022

Кёп жашар ючюн, не ичерге керекди?

Тинтиучюле чайны, кофени, какаону бла сууну хайырлылыкъларын тенглешдирип кёргендиле. «Узакъ ёмюрлюкге кофеден игиси жокъду!» - экспертлени бир къаууму. «Угьай, жашил чай ичгенле кёбюрек жашайдыла», -деп тохтагъандыла башхала. «Къара чайны саулукьгьа хайыры асламыракъ боллукьду»,- деп  ийнандырыргъа кюрешедиле ючюнчюле.

ВСУ россейлилени чачдыргъанлары ётюрюкдю

ВСУ Антоновский кёпюрню ётюп баргъан россейли аскерчилени атдыргъандыла деген ётюрюк хапарны Украинаны асламлы информация органлары эм Ич ишле министерствону кенгешчиси Антон Геращенко кенг жайгъандыла, деп билдиреди Войнасфейками.рф деген  телеграмм-канал.

Юг Уралда жашагъан «парижчиле»

Юг Уралда «парижчиле» жашайдыла. Ала француз тилни билмейдиле, жылны алты айында уа уюкъла киедиле. Алай, аланы эллерини аты Париж болгъаны себепли, ала парижчиледиле!

Аны келин жыйрыкъларын кёп тыш къыраллада излейдиле

 Бу хунерли къарачайлы тиширыу бла бир жол Черек районну Чирик кёл тийресинде  «Алтын кьол» фестивальны кезиуюнде танышхан эдик. Мен анга анда  олсагъат эс бургъан эдим: узун бойлу, субай санлы, юсюнде узун къара жыйрыгъы, аны башындан инбашына атып, уллу акъ гыранча жаулугъу. Илму-практика конференцияда малкъарлы эмда къарачайлы келинни той жыйрыкъларыны юсюнден докладына да жыйылгъанла асыры бюсюрегенден, толкъун къарсла иги кесек заманнга созулгъан эдиле. Ол, айтханы бла чекленмей, кеси тикген затланы да кёргюзтген эди.

Республиканы сайлагъанла – асламдыла

 Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, солууларын ётдюрюрге сюйгенлени саны ёсе барады. Жангызда 2022 жылны биринчи жарымында бери 550 минг адам келгенди, ол а былтыргъы эсепледен 6 процентге кёпдю. 2022 жылны ахырына туристлени саны дагъыда 10процентге ёсериги сакъланады.

Нальчикде – баскетболдан жангы майдан

Нальчикде 2-чи Тамань дивизияны орамында жангы спорт объект – баскетбол ойнарча зал боллукъду.

Жангыртыу ишле жайны ахырына бошаллыкъдыла

Республикада социал магъаналы объектлени, ол санда уа спорт мекямланы,  бютюн толу хайырланыр  муратда жолланы тапландырыугъа аслам эс бурулады. Спорт министерстводан билдиргенлерича, ремонт 6 автомобиль жолну 33 километринде барады. 

Ауазынг кюнден келеди

Терезени ары жанындан ургъан жай кюн, дунияны жапсарыргъа сюйгенча, жарыкъды. Айтханынг андан айырылып келеди манга. Хапарынг къыйын эсе да, ауазынг а таукелди.