Календарь событий

21 августа 2022

Бир ниетде бирикдиреди, муратлагъа жетерге кёллендиреди

Россей Федерацияны Къырал байрагъыны кюню солуу кюннге саналмагъанлыкъгъа, аны кенг халда белгилеу тёреге айланнганды. Ол кюн тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле,акцияла бардырыладыла. Аланы баш мураты – россейлилеге байрамны тарыхын билдириудю, Россейни къырал белгисини магъаналылыгъын ангылатыуду. Керти окъуна, байракъ къыралны буруннгу заманын, бюгюннгюсюн бла тамбласын бирикдирген  магъаналы белгилеринден бириди. Ол къыралны ниетлерин, жашау ызын да туура этеди, аны инсанларын къыралларын кючлю этерге, жашнарына итиниулюклерин бирикдиреди. 

Буруннгу малкъар жырланы байрамы – жарыкъ халда

Къарачай-малкъар эрттегили жырланы КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Омар атлы «Мени Ата журтум – мени жырым» деген фестивалы Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда бардырылгъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы къыраллыгъыны 100-жыллыгъын эм Россей Федерацияны халкъларыны маданият хазналарыны жылын белгилеуге жораланнганды.

Ташыуул

Бичен этерге  чыгъаргъа хазырланып  тургъанлай, таякъ жауунла башланып,  бир тохтамай,  эки - юч кюнню баргъанлай турдула. Таматала жауун кырдыкны аудуруруна бек ашыгъадыла. Болсада жолла къургъакъсыгъынчы сакъларгъа тюшдю. Андан сора, машинагъа хар затны жюклеп, таулагъа атландыкъ.  Уллу жолдан онг жанына бурулуп, адам къолу бла ишлеген кибик, бийик тик къаяны этегинде, дорбуннга ушагъан  чунгурну къатында тохтадыкъ. 

Къабакъ кёчген

Кёнделен бек эрттегили эм уллу эллерибизден бириди. Таурухлада айтылгъаннга кёре, жети кере чачылып, жангыдан къурала тургъанды. Эл да жеринде туруп турмагъанды. Бир-бир алимле айтханларыча,  Кёнделенни бек буруннгу аты Тогъалан болгъанды. Онтогъузунчу ёмюрде  жыйырманчы жылланы  аллында ол тийрелеге келе тургъан алимле къагъытларында Гунделен деп жазадыла. 

Боран планланы бузгъанды

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына аталгъан «Эльбрусиадагъа» хазырланыу къыстау баргъанды. Битеу да бу жумушха тюрлю-тюрлю миллетлени келечилеринден 100 адам къатышады. Аладан 30-гъа жууугъу халкъыбызны келечилеридиле. Ала бирикдирилген къауумну 18-чи бёлюмюн къурап, атларына да «Малкъар» деп атагъандыла. Ары киргенлени санында тау  эллерибизни келечилери эм тыш къыралдан келген жашларыбыз да бардыла.