Календарь событий

17 августа 2022

Кёкде къоркъуусузлукъну унутургъа боллукъду

Россей Федерацияда самолётланы учханларыны къоркъуусузлукъларын унутургъа боллукъду, Промышленность эм сатыу-алыу министерство учакъда экинчи пилотну компьютер бла алышындыргъанды. Быллай хапарланы телеграм-каналла жазадыла. Аны юсюнден   войнасфейками.рф телеграм канал билдиреди.

Минги таугъа – жангы рекордла ючюн

Таулада чабыуну сюйгенле Минги тауда онунчу «Alpindustria Elbrus Rase» фестиваль бардырылгъанды. Республиканы курортда эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, анга 1400-ге жууукъ адам къатышханды.

Эсде къалгъан жарыкъ жаз башы

    КъМР-ни 100-жыллыгъына

Жомакълы чучхургъа – тау жолчукъ бла

Минги тауда Терс-Къолну тийресинде 2800 метр бийикликде «Девичьи косы» чучхурну кёрлюксюз. Анга аллай ат а къызны чачына ушагъан кёрюмдюсю ючюн берилгенди. 30 метр бийикликден келген суу базальт къаялада жайылып саркъады. Ол Россейни эм ариу 20 чучхуруну санына киреди.

Малкъар халкъны маданиятында тюрсюнню магъанасы

Туугъанлай окъуна адам баласы аны къуршалагъан дунияны тюрлю-тюрлю тюрсюнлени болушлукълары бла билип башлайды, ангылап, танып. Ол ангылау адам къарамыны бек керекли затларындан бириди. Тюрсюнлени тюрлю-тюрлюлери, кеслерини энчиликлерине, башхалыкъларына кёре, кёп затха жарайдыла. Аланы къыйматларын тинтирге, билирге, теренирек ангыларгъа, адамланы жашауларында ала не магъана тутханларын тохташдырыргъа къаст этип, бурун заманладан бери кюрешедиле алимле.

МФЦ-да къагъытланы унутуп кетген эсегиз, Кадастр палатагъа барыгъыз

МФЦ-лада унутулуп къалгъан документле беш кюн озгъандан сора Кадастр палатагъа бериледиле, сакъланырча. Андан а аланы къалай алыргъа боллугъуну юсюнден ведомствода айтхандыла.

«Усталыгъынг бла байламлы кёлюнг кётюрюлсе, илхамынг да кючленеди»

Былтыр КъМР-ни Башчысы окъуучуланы битеуроссей олимпиадаларыны (2020-2021 окъуу жыл) регион уруумунда хорлагъан сабийлени анга къатышыргъа хазырлагъан педагогланы республиканы оноучусуну премиясы бла саугъалауну юсюнден указ чыгъаргъаны белгилиди. Устазланы ол къауумуну тизмесинде бизни таулу жашларыбыз бла къызларыбыз болгъанлары уа, не жашырыу, къууандыргъаны бла къалмай, ёхтемлендирген да этеди. Не къалай, алай десек да, ёз миллетингден адамны аты аллай даражалы эришиуде айтылса, ол шарт кёлюбюзню кётюреди.

 

Фатар ючюн кредитни теркирек тёлерча – талай амал

Фатарны багъасын саулай тёлерге онг болмаса, болушлукъгъа ипотека келеди. Болсада ол кёп жыллагъа созулгъаны артыкъ къууандырырча шарт тюйюлдю. Аны теркирек тёлеуню амаллары уа бардыла. 

Жылны ахырына – жангы садик

Прохладна районда Солдатское элде сабий садикни къурулушу андан ары бардырылады. Ол 140 жерли боллукъду. Кеси да эки мекямдан къураллыкъды: бир эмда эки къатлы, кеслери да узун отоу бла бирге къошулгъан аллай, деп билдиргендиле районну жер-жерли администрациясындан.