18.10.2019, 10:10 - Спорт

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

18.10.2019, 10:05 - Жангылыкъла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

18.10.2019, 10:00 - Экономика

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

18.10.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

18.10.2019, 09:00 - Илму

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

16.10.2019, 08:20 - Спорт

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

16.10.2019, 08:17 - Жамауат

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

16.10.2019, 08:14 - Жангылыкъла

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.10.2019 - 08:12

Бушуу мудахлыкъда, къууанч жарыкълыкъда озсала, иги болур

Миллетибизни  адетлеринде  тюрлениулеге таматала эс бурадыла, редакциягъа сёлешип да айтадыла. Акъсакъалла  билдирген  чурумланы биз къууанчларыбызда, бушууларыбызда да кёребиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
23.10.2019 - 08:00

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Геляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.

Подробности... | Просмотрено: 3
18.10.2019 - 10:15

«Мен-филологма, алай бу ишни сайлагъаныма чыртда сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге хазна сюймей, ол оюмланы, акъылланы узакъгъа къыстаргъа ашыгъабыз. Аллай кезиу бизге жетмезлик сунуп къоябыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 3
18.10.2019 - 09:33

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
18.10.2019 - 09:22

«Мен къачан да законну, тюзлюкню жакъчысы болгъанма»

Хаджиланы Азретни жашы Исмайыл Къабарты-Малкъарны прокуратурасында 25 жылгъа жууукъ ишлегенди. Малкъар халкъда биринчи профессионал прокурорду. Ол не заманда да тюзлюкню  къоруулагъанды, жаланда законнга бойсуннганды, аны  жашау жоругъуна салгъанды. Ма аны ючюн ышана эдиле анга къыйын ишлени тинтирге.

Подробности... | Просмотрено: 8
18.10.2019 - 09:10

Жамбулда таулу келинни хычинлери

Къазахстанда жашагъан миллетлени ассамблеясыны къайсы байрамы да той-оюнсуз болмайды. Къонакъла алада регионну миллет биригиулери хазырлагъан аш-азыкъланы татыуун да кёрюрге боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.10.2019 - 08:17

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

Подробности... | Просмотрено: 5
16.10.2019 - 08:16

Къыралны эм бай сабийлери

Forbes журнал эм бай сабийлени тизмесин жарашдыргъанды. Алагъа миллиардла ата-аналарындан къаллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.10.2019 - 08:13

Ёксюзню ёкюлю жокъ…

Сабийни атасы ёлсе, анасы уа экинчи кере эрге барса, ёге ата бла не кюн кёреди? Буруннгулуланы «Ёксюзню ёкюлю жокъ» деген сёзлери тюзмюдю?

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

03.04.2019 - 09:35

Журтубузгъа жол ачыкъ болгъанда...

Шёндюча эсимдедиле малкъарлыла кёчгюнчюлюкден туугъан жерлерине къайтхан кюнле. Мен, биргеме окъугъан нёгерлерими бир къаууму бла, Жемталада орта школну олсагъатда бошап, бийик билим берген окъуу юйлеге кирирге хазырлана  эдик.

Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

03.04.2019 - 09:30

Туугъан журтха сюймеклик, жигитлик да бир магъананы тутадыла

Ишни сюйген малкъар халкъны жашлары бла къызлары кёчюрюлген жерлеринде, Орта Азияда бла Къазахстанда да, кеслерине айып алмагъандыла, ишлеген коллективлеринде намыслары жюрюгенди. Ала къыйынлыкъда бюгюлмегендиле, кишиликлерин тас этмегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 25
Илму

03.04.2019 - 09:10

Хурулдаудан къутулургъа онг бармыды?

Кече юйде шошлукъ болмаса, тынч жукълагъан  къыйынды.  Къатынгда хурулдагъан адам болса уа, аллай тынчлыкъ не хазна табылсын. Аны ючюн  хурулдаугъа къажау кюрешни таукел бардырыргъа керекди. Аны юсюнден биз  Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач – терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

03.04.2019 - 09:05

Эм кючлюле-россейли спартакиадагъа

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде ауур атлетикадан республиканы окъуучуларыны спартакиадасы бардырылгъанды. Анга Бахсан, Терк, Урван, Чегем, Черек эм Элбрус районладан бла Бахсан шахардан 2002 – 2004 жыллада туугъан жашла бла къызла къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жангылыкъла

03.04.2019 - 09:00

Газ ыз энди къоркъуусузду

Кёп болмай «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню  келечилери Элбрус районда 1300 метр бийикликде  «Тырныаууз-Азау» участокда   кёк отлукъ баргъан быргъы къоркъуусуз болурча этгендиле.  Былтыр ырхы бузгъан  алты  чигинжи   жангыртылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

03.04.2019 - 08:55

Россейлилени жангы реформа сакълайды

2020 жылда Россейни энтта кезиулю пенсия реформа сакълайды. Ол энчи пенсия капиталны (ИПК) къурау бла байламлы боллукъду. Бу жангы амалны жашауда бардырыр ючюн ишлеген адамланы хар 1000 сомларындан 60 сом налог тыйыллыкъды деп белгиленеди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

03.04.2019 - 00:15

Сабанчылагъа – танг себеплик

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан битимчиликде уруннганлагъа субсидия  бериллигини юсюнден билдиргендиле. Болушлукъ алыргъа сюйгенле документлени, министерствогъа 5  апрельге дери элтип берирге керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 20
Тарых

27.03.2019 - 08:24

«Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…»

Тюзлюкню таукел жакъчысы

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. Шимал Кавказда миллет, жер эм культура вопросланы тамамларгъа онг чыгъады. Магомет Терк халкъланы 1918 жылда 16-чы февральдан 15-чи мартха дери баргъан экинчи область съездлеринде малкъар делегациягъа башчылыкь этеди. Мында таулуланы жер бла байламлы вопросларын тамамлаугъа бир атлам этдирген «Жерни социализациялауну юсюнден» за­кон къабыл кёрюлгенди, аны Эней улу бек магъаналыгъа санагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 20
Право

27.03.2019 - 08:21

Элбрусчула – гиртчиле эм тириле

РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары «Урунуугъа бла къорууларгъа хазырма» деген физкультура-спорт комплексни айырмалы толтургъанлары ючюн белгиленнгендиле.    Полициячыла тюрлю-тюрлю сынауладан ётюп, къарыуларын, спорт хазырлыкъларын кёргюзтгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

27.03.2019 - 08:20

Аскерчилени араларында – эм кючлюледен бири

Архангельск областьны Мирный шахарында аскер къол тюйюшден РФ-ни Сауутланнган кючлерини спартакиадасы бардырылгъанды. Анга анда биринчи жерни бизни республикадан Къудайланы Залим алгъанды. Ол 70 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда Юг аскер округну атындан эришгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

27.03.2019 - 08:19

Эм кючлюлеге – саугъала, ыспас да

Нальчикни 31-чи номерли школунда КъМР-ни футболдан къыш чемпионатында хорлагъанланы къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Право

27.03.2019 - 08:19

Оноула чыгъарылгъандыла, буйрукъла берилгендиле

Эльбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубийни башлыгъында муниципалитетни къыйын болумла эм от тюшюуден къоруулау жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу ётгенди. Анга тюрлю-тюрлю ведомстволаны келечилери къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

27.03.2019 - 08:19

Донну кубогундан – 19 майдал

Дондагъы Ростовда тхэквондодан «Донну кубогу» ючюн битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден, Узбекистандан, Къазахстандан, Армениядан, Къыргъызстандан бла Азербайджандан 1200 спортчу къатышханды, ол санда Къабарты-Малкъардан да 42 адам.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

27.03.2019 - 08:18

Португалиядан – алтын майдал бла

Португалияны Коимбра шахарында 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан Европаны кубогу бардырылгъанды. Анга континентни 24 къыралындан 450 гёжеф къатышханды.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

27.03.2019 - 08:17

«Алтын» - Гайыланы Омарда

Черкесск шахарда дзюдодан, КъЧР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары А.М. Тебу улуну хурметине эришиу къуралгъанды. Анга 2003-2005 жыллада туугъан спортчула къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

27.03.2019 - 08:17

Байрам кюнледе жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыргъа деп борч салыннганды

Элбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий Терроризмге къажау муниципал комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы