Хакъсыз медицина болушлукъну кенгертир мурат барды

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа келир жыл хакъсыз медицина болушлукъ бериуге битеу да 9,581 миллиард сом къоратыллыкъды. Андан 1,445 миллиард сомну республиканы бюджети бёллюкдю, къалгъаны уа борчлу халда  медицина страхованияны  фондундан жиберилликди. Бу тарихлени КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде саулукъ сакълау министр Марат Хубиев келтиргенди.
Саулай алып айтханда,  жыйылыуда правительствону жыйырмадан артыкъ бегимини проекти сюзюлгенди. Марат Хубиев туура этген  программаны («КъМР-де гражданлагъа келир жыл эмда 2019-2020 жылланы кезиуюнде хакъсыз медицина болушлукъ бериу») проектинде айтылгъаныча, бир адамны быллай жумушларын тамамлаугъа 12,4 минг сом къоратыллыгъы белгиленеди. Бу иш бла келир жыл 78 учреждение кюреширикди, ол санда 53- сю къыралны иелигинде болгъанла.

Министр айтханнга кёре, амбулаториялада тийишли болушлукъ бериуню мардасы къырал излемлеге келтирилгенди. Республиканы бюджетинден бёлюнюрюк ахчаны тергегенде, кюндюзгю стационарда бир  кере багъыуну багъасы 9957 сом болады, федерал марда уа  андан уллуракъды – 12442 сом. Медицина организацияда  саусузгъа  уа 52870 сом къоратыллыгъы белгиленеди.
Дагъыда келир жыл стационарлада ундурукъланы  санына  жыйырмасы къошуллукъду; бешиси Заюковода район клиника больницада,  къалгъаны уа Нальчикде Медицина клиника-диагностика арада.
Жер эм ырысхы бла байламлы халланы министри Тимур Ошхунов республиканы тийресинде  кадастр ишлени бардырыуну проекти бла шагъырей этгенди. Ол «Иеликни регистрациясын этиу эмда кадастр эсеплеу жаны бла бирикген къырал системаны айнытыу» деген федерал  программагъа республика къатышырча этерге  кереклисин чертгенди.  Росреестр бла этилген келишимге тийишлиликде, программада белгиленнген къоранчланы 90 проценти къыралны бюджетинден тёлениригин билдиргенди.

«Бизнес бла кюрешиуге тап онгла къурауну чеклеринде, энди ишлеп башлагъан эмда эрттеден бери къармашхан предпринимательлеге деп МФЦ-лада энчи жерле къураллыкъдыла», - деп билдиргенди КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис.  Бу иш кеси да аз-аздан тюзеле башланнганды, быйыл жарым жылны ичинде быллай учреждениялада мингден артыкъ жумуш тамамланнганды.

Министр шагъырей этген  энтта да эки бегимни проектлери «Информациялы жамауат» программа къысхартылгъаны  эмда къырал сатыу-алыугъа къатышыргъа сюйген гитче эм орта предпринимательлеге себеплик этиу бла байламлы эдиле.
Дагъыда талай бегимни проектинде адамлагъа хакъсыз юридический болушлукъ бериуню, къырал бюджет учреждениялада къоратыллыкъ отлукъну мардасын белгилеуню, жеринден тепдирилмеген мюлкню республиканы иелигинден муниципалитетлеге бериуню, экспорт бла кюрешгенлеге себеплик этиуню юсюнден айтылгъанды.Республиканы Правительствосуну бла  орус тилни А. С. Пушкин  институтуну арасында келишим этиллиги белгиленнгенди, келир жыл Россейде волонтёрлагъа аталгъаны бла байламлы оргкомитет къураллыгъы да туура этилгенди. Дагъыда халкъны транспорт жумушла  бла  жалчытыуну комплекс планына тюрлениуле сингдирилгендиле. Алай бла, саулай алып айтханда, сюзюуде болгъан проектлени бары да къабыл этилгендиле.
Ахырында Правительствону башчысы Мусукланы Алий жыйылгъанланы келе тургъан Жангы жыл бла алгъышлагъанды, саулукъ, мамырлыкъ, монглукъ тежегенди.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018