Жамауат палатаны дебери ёсе барады, эсгертиулерине власть органла энчи эс бурадыла

КъМР-ни Жамауат палатасыны быйыл ахыр пленар жыйылыуунда жылны ичинде толтурулгъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.  Сёз жаш тёлюню юйретиуню,  келир жыл тамамларгъа белгиленнген жумушланы, жамауат контрольну, РФ-ни Президентин айырыуну юслеринден  баргъанды.

Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясында ич политика жаны бла управленияны таматасы Артем Кажаев, КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова, палатаны башчысыны орунбасарлары Атталаны Жамал, Людмила Федченко да къатышхандыла.
Палатаны таматасы Хазратали Бердов, жылны ичинде бардырылгъан жумушланы юслеринден билдире, алгъа, КъМР-ни Башчысы Юрий Коков  республикада бу институтну даражасын, халкъда этилген хурмет ёсгенин, аны законла чыгъарыуда, эксперт ишде тирилигин белгилегенин эсгертгенди. «Кабинетледен чыкъмай олтургъан чиновникледен эсе сиз иги билесиз халкъны излемлерин. Сиз толтургъан иш бек магъаналыды, деген эди Юрий Коков»,-деп къошханды.
Ол докладында Жамауат палата бюгюнлюкде  граждан обществону магъаналы институту болгъанын, власть органланы бла халкъны араларында ышаннгылы байламлыкъланы жалчытханын чертгенди. Аны  шёндюгю къаууму уа экинчи жыл ишлейди, бу кезиуде уа адамланы жарсыуларын, излемлерин тамамлаугъа бурулгъан кёп магъаналы жумушла толтурулгъандыла. Аланы араларында Хазратали Александрович жамауат контрольну, коммерциялы болмагъан жамауат организациялагъа болушлукъну, толтуруучу власть органлада жамауат советлени ишлерин игилендириуге бурулгъан жумушланы, адамланы тилеклерин тамамлауну белгилегенди.
Жылны ичинде уа палатаны 4 пленар жыйылыуу болгъанды, алада республиканы культурасыны болуму, гитче эм орталыкъ предпринимательствону айнытыуну мадарлары, курорт-рекреация комплексни аягъы юсюне этиуню жоллары сюзюлгендиле. Аны советини кенгешлеринде, ала уа 11 болгъандыла, республиканы жамауатын бютюнда къайгъы этдирген шартлагъа къаралгъанды.
Докладчы толтуруучу власть органла арт кезиуде Жамауат палатаны эсгертиулерине энчи эс буруп башлагъанларын, ала къалай толтурулгъанларын дайым да белгили этип тургъанларын иги шартха санагъанды.

Бу институтну баш борчларындан бирлери жамауат контроль эмда законланы тинтиудю. Аланы чеклеринде быйыл 22 федерал эм 61 республикалы законну проектлери сюзюлюп, эксперт  эсгертиулери берилгендиле. «Болсада бу ишде кемчиликле бардыла. Бек башы уа федерал законланы тинтирге эркин этилген болжалла асыры къысха болгъанлары ючюн бу ишни тийишлисича толтурургъа онг болмай къалады»,-дегенди докладчы.

Палатаны келечилери  битеуроссей жумушлагъа да къатышхандыла. Ол санда тюрлю-тюрлю акцияланы чеклеринде республиканы жолларыны болуму, дарманланы багъаларын къурауну, ол санда льготалы, КъМР-де жаш тёлю политиканы, элледе маданият юйлени жангыртыуну проблемалары кётюрюлгендиле. «Быйыл биринчи кере болуп, федерал власть органланы жер-жерли бёлюмлеринде, республиканы толтуруучу власть органларында жамауат советлени ишлерини хайырлылыкъларын сюзгенбиз. Бу ишни эсеплерин палатада болгъан семинарда тинтилип, шартла КъМР-ни Башчысына, Шимал-Кавказ федерал  округда РФ-ни Президентини толу эркинликли келечисини аппаратына да белгили этилгендиле»,-деп чертгенди.

Докладыны ахырында Хазратали Александрович келир жыл толтурургъа белгиленнген ишни юсюнден айтханды. Энчи уа ол  мартда РФ-ни Президенти айырыллыгъын эсгертгенди. Палатаны келечилери къол кётюрюуню кезиуюнде бузукълукъланы болдурмаз ючюн жамауат контрольну толтурлукъдула. «Биз къуру къыралыбызны башчысын айырмайбыз, халкъгъа Россейни келир заманда айныуун, жашауун сайларгъа тюшерикди.  
Жамауат палата политикагъа къатышмайды, ол неда бу адам ючюн къол кётюрюгюз демейбиз.  Болсада биз да къыралны инсанларыча кесибизни сайлауубузну этерге, жууукъларыбызгъа, танышларыбызгъа, нёгерлерибизге да айырыуланы магъаналылыгъын ангылатып, ала да участкалагъа келирча этерге борчлубуз. Халкъ кесини айырыу эркинликлери бла толу хайырланса, сайлауну адамла этгендиле деп, шарт айталлыкъбыз»,-дегенди ол.
Кенгешде уа палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясыны таматасы Владимир Павленко да этгенди доклад. Ол жылны ичинде къаллай жумушла толтургъанларын, ала этген эсгертиуле къалай тамамланнганларын билдиргенди.
Экология, агропромышленный комплекс эм эллени айнытыу жаны бла комиссияны таматасы Уяналаны Борис а эллени тазалыкъларын жалчытыуну, тёгерекдеги къудуретни сакълауну, эл мюлклеге берилген къырал болушлукъну юлешиуню, эл мюлк кооперацияны айнытыу жаны бла  мадарланы эм башха магъаналы ишни юсюнден айтханды.
Ол билдиргенича, Жамауат палатаны къатышыуу бла КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну фермерлеге къырал субсидияла юлешиу жаны бла комиссиясыны къауумуна тюрлениуле кийирилгендиле. Аны хайырындан а бу ишге тарыгъыула аз болгъандыла. «Бюгюнлюкде Жамауат палата халкъны бла власть органланы араларында байламлыкъла жюрютген жангыз органды дерге боллукъду. Бизни баш борчубуз а адамланы къайгъыртхан, жарсытхан затланы билип, аланы властьха белгили этерге, аланы тамамлауну жолларын бирге излергеди»,-дегенди ол докладында.
Жамауат палатаны жыйылыууна уа КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова да къатышхан эди. Ол палатагъа законла чыгъарыучу орган бла байламлыкъла къуралгъанлары ючюн ыразылыгъын  айтханды.
КъМР-ни Башчысыны Администрациясында ич политика жаны бла управленияны таматасы Артем Кажаев а палатаны ишине бийик багъа бергенди. Ол шёндюгю экономика къытлыкъны кезиуюнде властьны бла жамауатны  араларында ышаннгылы байламлыкъланы къурау артыкъда магъаналы болгъанын айтханды. Ол адамланы  жарсыуларын, ол неда бу ишге оюмларын билир мурат бла палатаны сайтында соруу бардырыргъа предложение да этгенди.
Кенгеш а къууанчлы иш бла бошалгъанды: жылны ичинде тири ишлегенлеге тюрлю-тюрлю саугъала берилгендиле. Ол санда палатаны башчысыны орунбасары Людмила Федченко КъМР-ни Правительствосуну Сыйлы грамотасына тийишли болгъанды. Доти Бажев, Владимир Павленко, Анатолий Охов, Уяналаны Борис эмда  палатаны комиссияларыны консультатны Къулбайланы Хаким Жамауат палатаны Сыйлы грамотасын алгъандыла. Гуппойланы Тимурну социал сферада тамамлагъан иши белгиленип, КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау министерствосуну Сыйлы грамотасы берилгенди.
Ол кюн дагъыда «КъМР-де толтуруучу власть органлада бек иги жамауат совет» деген конкурсда хорлагъанла да белгили этилгендиле. Анда Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау,  Спорт эмда Къурулуш, жашау журт-коммунал эм жол мюлк жаны бла министерстволаны жамауат органлары хорлагъандыла.
 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018