Алчы мюлклени санында

Ново-Ивановское элде  жетишимлери бла белгили, къолайлы  «Ленинцы» эл мюлк производство кооперативге кёп жылланы ичинде КъМР-ни Парламентини депутаты, республиканы эл мюлк бёлюмюню сыйлы ишчиси  Владимир Бердюжа башчылыкъ этеди. Бу жол да жангы биригиу жангы рекорду бла къууандыргъанды, деп билдиредиле Май районну администрациясыны пресс-службасындан.

Аны баш  зоотехниги Владислав Русс айтханнга кёре, бу кюнледе  суткагъа 15 750 литр сют сауулуп башлагъанды. Орта эсеп бла  бир  ийнек  кюннге 22 литр сют  береди. Саулай алып айтханда,  биринчи кварталгъа аны ёлчеми  1254 тоннагъа жетгенди.

- Кооператив къуралгъанлы рекордла болдура тургъанбыз, алай  быллай ахшы  кёрюмдюге уа  биринчи кере  жетишгенбиз. Сёз ючюн, былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 24 тоннагъа асламды, - деп къошады зоотехник.

Жетишимде, малчыладан сора,  сабанчыланы да   къошумчукълары   уллуду. Бюгюнлюкде  механизаторла  Александр Мамонов  бла Василий Морозов  мал ашха  деп къыстау  рапсны  орадыла, Михаил Фомин а аны   жерине ташыйды. Кюннге бригада 65 тонна хазырлайды.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: